Νόμος 4512/18 - Άρθρο 123

Άρθρο 123: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1733/1987 (ΦΕΚ 171/Α/1987) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.}

 

2. Στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 1733/1987 προστίθενται παράγραφοι 10)α και 10)β ως εξής:

 

{10)α. Δικαίωμα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έχει όποιος αντλεί δικαίωμα από αίτηση ευρεσιτεχνίας, αίτηση Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ή ο εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό πιστοποιημένος σύμβουλος ευρεσιτεχνίας.

 

10)β. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας δύναται να καταρτίζει προγραμματικές συμφωνίες με διεθνείς οργανισμούς, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, με την επιφύλαξη του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), και του εξωτερικού ή άλλους φορείς με αντικείμενο την κατάρτιση και εκπαίδευση των συμβούλων ευρεσιτεχνίας.}

 

3. Μετά το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 1733/1987 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:

 

{Άρθρο 7Α

 

1. Από 02-05-2018 η κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων για τη βιομηχανική ιδιοκτησία γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του, καθορίζονται οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θέμα.

 

2. Η κατάθεση με ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις των εφευρέσεων του νόμου [Ν] 4325/1963 (ΦΕΚ 156/Α/1963).

 

3. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παραγράφου 1, η κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας δύναται να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία του νόμιμου καταθέτη ή με συστημένη επιστολή ή με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/1988 (ΦΕΚ 33/Α/1988) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κατ' εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος δικαίωμα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, έχει μόνο όποιος αντλεί δικαιώματα από ευρωπαϊκή αίτηση ή ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ή ο εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό πιστοποιημένος σύμβουλος ευρεσιτεχνίας.}

 

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 79 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης 159/1987 (ΦΕΚ 778/Β/1987) και κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.