Νόμος 4529/18

Ν4529/2018: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-11-2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4529/2018: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-11-2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 56/Α/2018), 23-03-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός του νόμου

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης

Άρθρο 4: Απόδειξη

Άρθρο 5: Κυρώσεις

Άρθρο 6: Αποδεικτικά στοιχεία σε φάκελο αρχής ανταγωνισμού

Άρθρο 7: Περιορισμοί στη χρήση αποδεικτικών στοιχείων στο φάκελο αρχής ανταγωνισμού

Άρθρο 8: Παραγραφή

Άρθρο 9: Ισχύς των εθνικών αποφάσεων και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ενωσιακών δικαστηρίων

Άρθρο 10: Ευθύνη εις ολόκληρον

Άρθρο 11: Μετακύλιση της επιπλέον επιβάρυνσης

Άρθρο 12: Αγωγές αποζημίωσης από ενάγοντες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές βαθμίδες διανομής

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Ύψος ζημίας

Άρθρο 15: Συναινετική επίλυση διαφορών

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Τροποποίηση του άρθρου 52 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016)

Άρθρο 18: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α/2017)

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 4072/2012

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

Άρθρο 21: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017)

Άρθρο 22: Υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη

Άρθρο 23: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-03-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.