Προεδρικό διάταγμα 147/17

ΠΔ 147/2017: Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 147/2017: Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 192/Α/2017), 13-12-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως η διάταξη αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 27 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), 55 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), 46 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 574/Α/2014), 26 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), 7 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014), 30 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014), 34 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) και του άρθρου πέμπτου του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 4 του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως ισχύει,

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παράγραφος 2 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015),

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 123/2016 Ανασύσταση και..., μετονομασία Υπουργείων... Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού... (ΦΕΚ 208/Α/2016),

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016),

 

7. Την από 17-05-2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

8. Την υπ' αριθμόν Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

9. Την υπ' αριθμόν 694/19-05-2017 Ειδική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 167/2017 και 226/2017 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Τμήμα Α

 

Άρθρο 1: Αποστολή

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 3: Πολιτικά Γραφεία

Άρθρο 4: Γραφεία διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμματέων και ειδικών Τομεακών Γραμματέων

Άρθρο 5: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 6: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 7: Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 8: Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Θεμάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής και Εξωστρέφειας

Άρθρο 9: Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού

Άρθρο 10: Μονάδα Συντονισμού

Άρθρο 11: Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Άρθρο 12: Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 13: Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Άρθρο 14: Διεύθυνση Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Άρθρο 15: Διεύθυνση νομοθετικού συντονισμού και Εποπτείας νομικών προσώπων

Άρθρο 16: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης

Άρθρο 17: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 18: Διεύθυνση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Άρθρο 19: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 20: Διεύθυνση παρακολούθησης εποπτευομένων φορέων

Άρθρο 21: Διεύθυνση προμηθειών, υποδομών και διαχείρισης υλικού

Άρθρο 22: Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 23: Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης

Άρθρο 24: Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Εφαρμογών

Άρθρο 25: Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΟΕΠ)

Άρθρο 26: Διεύθυνση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου

Άρθρο 27: Διεύθυνση Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας

Άρθρο 28: Διεύθυνση Εξαγωγικής Πολιτικής και Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων

Άρθρο 29: Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών

Άρθρο 30: Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 31: Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 32: Διεύθυνση Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 33: Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 34: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 35: Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων

Άρθρο 36: Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού

Άρθρο 37: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Άρθρο 38: Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 39: Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 40: Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 41: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Άρθρο 42: Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής

Άρθρο 43: Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής

Άρθρο 44: Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Άρθρο 45: Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών

Άρθρο 46: Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου

Άρθρο 47: Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας

Άρθρο 48: Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων

Άρθρο 49: Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας

Άρθρο 50: Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων

Άρθρο 51: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Άρθρο 52: Γενική Διεύθυνση Αγοράς

Άρθρο 53: Διεύθυνση Εταιρειών

Άρθρο 54: Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων

Άρθρο 55: Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου

Άρθρο 56: Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων

Άρθρο 57: Διεύθυνση Σημάτων

Άρθρο 58: Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 59: Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού

Άρθρο 60: Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών

Άρθρο 61: Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Άρθρο 62: Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 63: Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Άρθρο 64: Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή

Άρθρο 65: Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Άρθρο 66: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Άρθρο 67: Υπηρεσίες εξωτερικού - Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Άρθρο 68: Προσωπικό της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Άρθρο 69: Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

Άρθρο 70: Προσωπικό του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη

Άρθρο 71: Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

Τμήμα Β: Προσωπικό

 

Άρθρο 72: Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 73: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Άρθρο 74: Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 75: Υπάλληλοι επί θητεία με έμμισθη εντολή

Άρθρο 76: Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης

Άρθρο 77: Κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 78: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 79: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 80: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

Άρθρο 81: Κλάδοι προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 82: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 83: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-12-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.