Νόμος 4533/18 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εισφορά δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη στις νέες εταιρείες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατ' εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος που αφορούν αφενός στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 1 και αφετέρου στον απρόσκοπτο εφοδιασμό με λιγνίτη των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των εισφερόμενων κλάδων στο μέλλον για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας, καθώς και της ορθολογικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, εισφέρονται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στις νέες εταιρείες του άρθρου 1, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και στην περίπτωση ι)α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1, δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και στη Μελίτη Φλώρινας, που έχουν παραχωρηθεί στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού δυνάμει του άρθρου 22 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4029/1959 (ΦΕΚ 250/Α/1959) και της κατ' εξουσιοδότησης αυτού από 01-04-1960 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας με αριθμό 27485/861/1960 (ΦΕΚ 175/Β/1960), καθώς και της από 04-07-1994 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας με αριθμό Δ9-Α/Φ54/13421/1994 (ΦΕΚ 633/Β/1994), προκειμένου αυτά να περιέλθουν στον αντίστοιχο προτιμητέο επενδυτή που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 3, παρέχοντας τα απαιτούμενα εχέγγυα για την επίτευξη μελλοντικά των ανωτέρω σκοπών.

 

2. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος που αφορούν αφενός στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 1 και αφετέρου στην επίσπευση της διενέργειας έρευνας και εκμετάλλευσης, το Δημόσιο θα διεξάγει κατάλληλη διαδικασία, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία με σκοπό τη σύναψη με τον προτιμητέο επενδυτή, που θα ανακηρυχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 για τον κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτης, σύμβασης μίσθωσης δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου λιγνιτοφόρου χώρου στην περιοχή της Βεύης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, που δεν έχει παραχωρηθεί στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και ο οποίος είναι στη διάθεση του Δημοσίου. Οι όροι της σύμβασης μίσθωσης δεν δύναται να είναι δυσμενέστεροι αυτών της τελευταίας υπογραφείσας σύμβασης.

 

3. Η διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη της παραγράφου 1, καθώς και των αντίστοιχων παραχωρηθέντων δικαιωμάτων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περίοδο χρόνου τουλάχιστον ίση με την υπολειπόμενη διάρκεια ισχύος της τελευταίας εκδοθείσας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν λιγνίτη, που εξορύσσεται στις αντίστοιχες περιοχές κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ανωτέρω παραχώρηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη του Ελληνικού Δημοσίου επί των παραπάνω δημόσιων λιγνιτοφόρων περιοχών της Μεγαλόπολης Αρκαδίας και της Μελίτης Φλώρινας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.