Νόμος 4546/18 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 15Α του νόμου 3054/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 10 του άρθρου 15Α του νόμου 3054/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. α) Από 01-01-2019 η βενζίνη που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις μεταφορές αναμιγνύεται υποχρεωτικά είτε με αυτούσια βιοαιθανόλη είτε με βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης.

 

Η συμμετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης ορίζεται σε 1% για το έτος 2019 και 3,3% για το έτος 2020 και για τα επόμενα έτη.

 

Μετά το έτος 2020, η συμμετοχή της βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης βιοαιθανόλης και βιοαιθέρων με βενζίνη, σύμφωνα με την 316/2010 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 316/2010/2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 501/Β/2012), καθώς και τις ανάγκες ασφαλούς εφοδιασμού του υπάρχοντος στόλου οχημάτων.

 

Για την ανάμειξη της βενζίνης ως ανωτέρω, το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας της βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων οφείλει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 32Η, 32Θ και 32Ι του νόμου 3468/2006.

 

β) Υπόχρεοι για την ανάμειξη βενζίνης σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου είναι:

 

α)α) οι κάτοχοι άδειας διύλισης, για τις ποσότητες βενζίνης που διαθέτουν για εγχώρια κατανάλωση,

 

β)β) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α', εφόσον πραγματοποιούν εγχώριες παραλαβές ή εισαγωγές, σύμφωνα με το στοιχείο 4 του άρθρου 3, βενζίνης που δεν πληροί τις απαιτήσεις ανάμειξης της περίπτωσης α' και την οποία διαθέτουν για εγχώρια κατανάλωση.

 

Για τη διάθεση του τελικού μείγματος βενζίνης στην τελική κατανάλωση απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού χημικής ανάλυσης το οποίο πιστοποιεί ότι το τελικό προϊόν πληροί τις προδιαγραφές για τη βενζίνη σύμφωνα με την 316/2010 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 316/2010/2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 501/Β/2012) όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Το πιστοποιητικό εκδίδεται με ευθύνη του υπόχρεου ανάμειξης από φορέα διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025. Το ανωτέρω πιστοποιητικό απαιτείται για την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης.

 

γ) Η παραγωγή, κατοχή, αποθήκευση, μετουσίωση και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως βιοαιθανόλη, γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) και του νόμου [Ν] 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/2001).

 

Οι υπόχρεοι ανάμιξης της περίπτωσης β' παραλαμβάνουν τις απαιτούμενες ποσότητες βιοκαυσίμου από κατόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α.

 

Η αποθήκευση και διακίνηση της βιοαιθανόλης και του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη γίνεται σύμφωνα με τη οίκοθεν Δ3/Α/15225/2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τεχνικός Κανονισμός με τίτλο: Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων. (ΦΕΚ 2055/Β/2013).

 

δ) Στους υπόχρεους ανάμειξης, οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.