Νόμος 4553/18

Ν4553/2018: Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόμενα Πυρομαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόμενης πρώτης τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ν4553/2018: Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόμενα Πυρομαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόμενης πρώτης τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 119/Α/2018), 06-07-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόμενα Πυρομαχικά Ακριβείας Αέρος Εδάφους και υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 11-02-2016, καθώς και η επιγενόμενη 1η τροποποίηση αυτού, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26-10-2016, τα κείμενα των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο: Μέγιστος χρόνος παραμονής στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

Στο άρθρο 72 του νόμου 3433/2006 (ΦΕΚ 20/Α/2006), μετά την παράγραφο 4, προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:

 

{4Α. Η θητεία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτικών υπαλλήλων πλην του προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων που δεν εμπλέκεται σε συμβάσεις προμηθειών στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ορίζεται στα 3 έτη. Μεταξύ δύο θητειών στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων απαιτείται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 ετών.}

 

Άρθρο τρίτο: Τροποποίηση του νόμου 2946/2001

 

Στο νόμο 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001), μετά το άρθρο 21, προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:

 

{Άρθρο 21Α

 

1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως 20 km από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού.

 

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός.}

 

Άρθρο τέταρτο: Τροποποίηση του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017)

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Ε του άρθρου 127 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην νομού Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους 100 ευρώ.}

 

Άρθρο πέμπτο

 

Στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που σε καιρό ειρήνης τελεί υπό συνθήκες προσωρινής κράτησης, φυλάκισης ή ομηρίας σε χώρα του εξωτερικού, είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η καταβολή ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης εξωτερικού, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι συνθήκες αυτές. Για την καταβολή της αποζημίωσης εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του οικείου Γενικού Επιτελείου και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ). Η αποζημίωση αυτή ανέρχεται στο ύψος του επιδόματος αλλοδαπής που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί του ίδιου βαθμού που υπηρετούν στη χώρα προσωρινής κράτησης, φυλάκισης ή ομηρίας και υπόκειται στους ίδιους φόρους και κρατήσεις. Για χρονικό διάστημα 15 ημερών και άνω, η αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη ενώ για διάστημα μικρότερο των 15 ημερών καταβάλλεται στο μισό. Η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών μπορεί να ανατρέχει στο χρόνο έναρξης των συνθηκών του πρώτου εδαφίου.

 

Άρθρο έκτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης και της 1ης Τροποποίησης αυτού, που κυρώνονται, προσωρινά, από την ημερομηνία υπογραφής τους και οριστικά, σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-07-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.