Νόμος 4472/17 - Άρθρο 127

Άρθρο 127: Επιδόματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

 

Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Β. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, οριζόμενο ως εξής:

 

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α

500

 

ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι

450

390

Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι και Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας

430

370

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι

420

360

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ και αντίστοιχοι

400

340

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι

395

335

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι

385

325

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι

375

315

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι

285

225

ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι

220

160

ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι

190

130

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι

180

120

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι

160

100

ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι

150

90

ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι

140

80

ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι

115

55

ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι

105

 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ και ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

105

45

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ

 

105

 

Το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά 55 € για τα στελέχη που είναι έγγαμα χωρίς τέκνα. Για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ.

 

Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του παρόντος, η ως άνω προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο.

 

Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του.

 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των 2 μηνών, από τα εν γένει καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

 

Γ. Επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α 550

ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι 400

Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι και Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας 350

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 250

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 200

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι 170

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 60

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 40

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 30

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος είναι η πραγματική άσκηση των καθηκόντων όλων των ανωτέρω.

 

Δ. α. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή), το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των 5 ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι ευρώ (46) για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης.

 

β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 € ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου Α8 υποπερίπτωση β' του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των 2 μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των αποζημιώσεων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

 

γ. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αποσπάται ή διατίθεται ως προσωπικό ασφαλείας σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και η υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Γ2 του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Στην περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό εκτελεί διοικητικά καθήκοντα στα ως άνω γραφεία, δικαιούται υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α2 του ίδιου άρθρου.

 

Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην νομού Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους 100 ευρώ. Το ανωτέρω επίδομα ύψους 100 ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.

 

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.

 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου.

 

Τα επιδόματα των παραγράφων Β' έως Ε' του παρόντος δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών), στους μαθητές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς.

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Ε του άρθρου 127 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε μετεωρολογικά κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ε τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου 4553/2018 (ΦΕΚ 119/Α/2018), με το άρθρο 42 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019), με το άρθρο 34 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

ΣΤ. Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται μέχρι τις 30-03-2018 σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα. Οι ανωτέρω κοινές αποφάσεις μπορεί να τροποποιούνται και μετά την πάροδο της ως άνω τασσόμενης αποκλειστικής προθεσμίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019).

 

Ζ. Στο αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στα Αστυνομικά Τμήματα Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής διατηρείται το ειδικό μηνιαίο επίδομα μετακίνησης της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003), στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου.

 

Η. Για το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, διατηρείται η ειδική μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α/1999) στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου.

 

Θ. Για το στρατιωτικό προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής διατηρείται η ειδική μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 2935/2001 (ΦΕΚ 162/Α/2001) στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου.

 

Ι. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών, η οποία εκδίδεται μέχρι τις 30-03-2018 σε αποκλειστική προθεσμία 1 έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, καθορίζεται η αποζημίωση του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των στρατιωτικών σχολών και των κέντρων εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή της παραπάνω αποζημίωσης. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Η ανωτέρω κοινή απόφαση μπορεί να τροποποιείται και μετά την πάροδο της ως άνω τασσόμενης αποκλειστικής προθεσμίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019).

 

Κ. Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις με οποιαδήποτε ονομασία, που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.