Νόμος 4554/18 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 20 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 μηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) καταργούνται.

 

3. Το έβδομο εδάφιο της περίπτωσης κ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το προσωπικό που προσλαμβάνεται περιλαμβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.}

 

4. Εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, για τις οποίες η έγκριση της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 εκδόθηκε μετά την 01-01-2017 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος της παραγράφου 1.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.