Νόμος 4563/18 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εμπλεκόμενοι φορείς και αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδιοι φορείς για την επίτευξη του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), ως φορέας κεντρικού συντονισμού της υλοποίησης του έργου, οι δήμοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του παρόντος και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ως φορείς υλοποίησης του έργου, καθώς και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ως φορέας συνδρομής της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

2. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ως φορέας κεντρικού συντονισμού της υλοποίησης του έργου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου.

 

β) Συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου, τους παρόχους του άρθρου 5 του παρόντος και τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

γ) Ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου για τα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίησή του και τους παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, οδηγίες και υποδείξεις για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 

δ) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας του έργου και ενημέρωσης των δικαιούχων αυτού.

 

ε) Μεριμνά για την ομαλή εξέλιξη και την ολοκλήρωση του έργου, επιλύοντας τα ζητήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίησή του.

 

στ) Ελέγχει, μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων, την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων των φορέων υλοποίησης του έργου, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των παρόχων του έργου.

 

ζ) Διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση του έργου.

 

3. Οι δήμοι και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ως φορείς υλοποίησης του έργου, ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Αποτελούν τις αρχές πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου, οι οποίες πιστοποιούν τους μόνιμους κατοίκους των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΚΤ) του Παραρτήματος του παρόντος ως δικαιούχους του έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση του άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος.

 

β) Παρέχουν στους δικαιούχους του έργου τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους σε αυτό και συμβάλλουν στην εν γένει προώθησή του.

 

γ) Ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου για την πορεία υλοποίησής του και συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

 

δ) Συνεργάζονται με τους παρόχους του έργου και διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τη διαδικασία της υλοποίησής του.

 

ε) Εφαρμόζουν τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρόντος.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ως φορέας συνδρομής της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της παράγραφο 2 του παρόντος, συνδράμει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 περίπτωση μ)στ' του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), στην εκπλήρωση του έργου της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.