Νόμος 4598/19 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ζ)ζ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 85 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επιμόρφωση που παρέχεται από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης και ανώτατο όριο τα 40 μόρια.}

 

2. Στο άρθρο 86 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Γενικός Γραμματέας, ως μέλος ορίζεται ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου που προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα.}

 

β) Η περίπτωση β' της παραγράφου 6Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου, έκαστο για την υλοποίηση των διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων ετέρου Γενικού Επιτελείου (Στρατού, Ναυτικού ή Αεροπορίας), κατόπιν δημόσιας κλήρωσης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.