Νόμος 3528/07 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων είναι πενταμελές και αποτελείται:

 

α) από 2 μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που υποδεικνύονται από τον / την Πρόεδρο του,

 

β) 1 Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του,

 

γ) 1 μέλος του Επιστημονικού - Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του και

 

δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ανήκει σε Υπουργείο ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς πλήρωση ανήκει σε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή 1 Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν η θέση ανήκει σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, εάν η θέση ανήκει σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του εποπτεύοντος Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση ανήκει σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Γενικός Γραμματέας, ως μέλος ορίζεται ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου που προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα.

 

Γραμματέας του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και νόμιμος αναπληρωτής αυτού ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με Α' βαθμό. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων μπορεί να ανατίθεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των Ειδικών Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων.

 

Με όμοια απόφαση μπορούν να συνιστώνται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης περισσότερα Ειδικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων με τη συγκρότηση που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και να καθορίζεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019), με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 36/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου 113 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 

2. Ειδικά για τους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που έχουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή συμμετέχουν σε Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συστήνεται σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ), το οποίο είναι αρμόδιο: α) για την επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 του παρόντος για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ενός εκάστου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο είναι πενταμελές και συγκροτείται με απόφαση του οικείου Υπουργού αποτελούμενο από:

 

α) Δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

 

β) Έναν (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του.

 

γ) Έναν (1) Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας, με αναπληρωτή έναν Υποδιοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

δ) Έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του φορέα προέλευσης των προς κρίση υποψηφίων, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του, ο οποίος πρέπει να έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ορίζεται, με απόφαση του οικείου Υπουργού, ένα από τα δύο μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

3. Τα μέλη του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Ειδικότερα ο αναπληρωτής του μέλους της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχει την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος και προέρχεται από άλλο φορέα, κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργείται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και συγκροτούμενη με απόφαση του Προέδρου του, στην οποία ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας που έχει την ιδιότητα διοικητικού υπαλλήλου του Δημοσίου.

 

Με την απόφαση σύστασης των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος ορίζεται ως Πρόεδρος ένας από τα δύο μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Η θητεία των μελών του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων είναι τριετής.

 

Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων δύναται να συνεδριάζει και στην έδρα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Οι δομημένες συνεντεύξεις του άρθρου 85 για την επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, είναι δυνατόν να διεξάγονται στην έδρα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Ειδικά στις περιπτώσεις που η έδρα των φορέων βρίσκεται εκτός Αθηνών, οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων διενεργούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του οικείου φορέα με έδρα την Αθήνα. Εφόσον δεν υπάρχει Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα, οι συνεδριάσεις διενεργούνται στην έδρα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 113 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

4. Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159.

 

Ειδικά για τις Ανεξάρτητες Αρχές, αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

5. Σε κάθε Περιφέρεια με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συστήνεται και συγκροτείται Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, το οποίο είναι αρμόδιο:

 

α) για την επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και

 

β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α) τον Εκτελεστικό Γραμματέα της οικείας περιφέρειας με αναπληρωτή του άλλον Εκτελεστικό Γραμματέα από άλλη περιφέρεια, ο οποίος ορίζεται μετά από γνώμη της ΕΝΠΕ,

 

β) 1 Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

 

γ) 3 Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας της οικείας περιφέρειας ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που λειτουργεί στην έδρα της οικείας περιφέρειας, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, ίδιας ιδιότητας με αυτούς. Οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης πρέπει να έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης της οικείας περιφέρειας ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της έδρας της οικείας περιφέρειας, ορίζονται Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης από υπηρεσίες όμορων περιφερειών.

 

Ως Γραμματείς των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με Α' βαθμό.

 

Η επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 249 του νόμου 3852/2010.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

6. Ειδικά, για την Ακαδημία Αθηνών, αρμόδιο όργανο επιλογής:

 

α) Εφόρου (Γενικού Διευθυντή) και

β) προϊσταμένων Διευθύνσεων

 

ορίζεται η Σύγκλητος αυτής με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του παρόντος.

 

Ομοίως για τα Πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα αρμόδιο όργανο επιλογής:

 

α) προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και

β) προϊσταμένων Διευθύνσεων

 

ορίζονται η Σύγκλητος και η Συνέλευση αντίστοιχα με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του παρόντος. Κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

6Α. Ειδικά για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το ΣΕΠ είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 

α) τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα,

 

β) 1 προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, που επιλέγεται από τον οικείο υπουργό.

 

γ) 1 Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του και

 

δ) 2 μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6Α προστέθηκε με το άρθρο πέμπτο του νόμου 4535/2018 (ΦΕΚ 78/Α/2018) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 36/Α/2019), με το άρθρο 6 του νόμου 4650/2019 (ΦΕΚ 207/Α/2019).

 

7. Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων διενεργείται, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 4622/2019 ή, σε περίπτωση μη εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού ή, προκειμένου για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Για τις Ανεξάρτητες Αρχές η προκήρυξη εκδίδεται από τον Πρόεδρο ή τον επικεφαλής της Αρχής και τον Υπουργό Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85 του παρόντος.

 

β) Η προκήρυξη εκδίδεται 5 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων φορέων και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για 5 θέσεις κατ' ανώτατο όριο ανά προκήρυξη. Από το ανωτέρω δικαίωμα συμμετοχής εξαιρούνται όσοι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης υπηρετούν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), όπως ισχύει.

 

δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες και ξεκινά 5 ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο προκειμένου να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών. Η ένσταση εξετάζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας (5) ημερών.

 

Κατόπιν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο, αποστέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Συμβούλιο επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α' έως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 85 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

 

Στη συνέχεια το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, με βάση την ως άνω μοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ενστάσεις, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

στ) Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης καλούνται οι 7 πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού γίνει και η μοριοδότηση με βάση το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 85 και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.

 

Το όνομα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), με την παράγραφο 7 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 48 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017), με το άρθρο 239 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019), με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

8. α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και Τμημάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85. Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά Γενική Διεύθυνση, όπου προβλέπεται, άλλως ανά φορέα. Εάν η προκηρυσσόμενη θέση αφορά οργανική μονάδα που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση, η θέση προκηρύσσεται από τον οικείο φορέα αυτοτελώς.

 

β) Η προκήρυξη εκδίδεται 3 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων φορέων και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Ο οικείος φορέας κοινοποιεί την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στο φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 5 θέσεις κατ' ανώτατο όριο.

 

δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες και ξεκινά 5 ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο προκειμένου να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών. Η ένσταση εξετάζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας (5) ημερών.

 

Κατόπιν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο, αποστέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Συμβούλιο επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α' έως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 85 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση την ως άνω μοριοδότηση καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.

 

Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ενστάσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, εάν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.

 

στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της συνέντευξης της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 85 από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Στη συνέντευξη καλούνται οι 7 πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 85 και καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 48 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017), με το άρθρο 239 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

9. Όσοι επιλέγονται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία 3 ετών. Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτηση του αποσπάται αυτοδικαίως στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί.

 

Οι προϊστάμενοι των οποίων η θητεία έχει λήξει εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους ως την επανατοποθέτησή τους ως προϊσταμένων ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 48 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017).

 

10. Με απόφαση του οικείου οργάνου ο προϊστάμενος παύεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) αν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αδικήματα,

 

β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

 

γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή το Δικαστήριο έχει αποφασίσει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων.

 

δ) αν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών 4 μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145.

 

Με απόφαση του οικείου οργάνου κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο προϊστάμενος μπορεί επίσης να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτηση του, ύστερα από απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

11. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός 15 ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 2 μηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 87 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων.

 

Ειδικά, στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017).

 

12. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, ο Υπουργός ή ο διοικούν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου τοποθετεί υπάλληλο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο όπου θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.

 

13. Όσοι προϊστάμενοι τμημάτων δεν έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν καθήκοντα προϊσταμένου, μετά την τοποθέτηση τους παρακολουθούν υποχρεωτικά σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

14. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται προϊστάμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την επιλογή του σε θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου, εφόσον δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας του κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017).

 

15. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου δεν έχει ο προϊστάμενος που απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, πριν από την πάροδο 2 ετών από την απόφαση απαλλαγής του ως προϊσταμένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.