Νόμος 4605/19 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Δημοσιονομικές διορθώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 33 του νόμου 4314/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Μετά το πέμπτο εδάφιο της υποπαραγράφου β.3 της παραγράφου 3 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Μέχρι τη δημιουργία του λογαριασμού παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται οι υποπαράγραφοι β.1 και β.2 της παραγράφου 3. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις εντοπισθείσες πριν από την έναρξη ισχύος αυτής μη επιλέξιμες δαπάνες.}

 

β) Μετά την παράγραφο 4 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

 

{5. Αν οι Αρμόδιες Αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου 4 διαπιστώσουν παρατυπία κατά την υλοποίηση δράσεων ή πράξεων που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του λήπτη επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, από την οποία προκύπτει αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται σε βάρος του λήπτη της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης, όταν αυτός διαφέρει από το δικαιούχο της δράσης ή της πράξης. Η πράξη καταλογισμού εκδίδεται με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου.

 

6. Αν οι Αρμόδιες Αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου 4 διαπιστώσουν παρατυπία που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, από την οποία προκύπτει αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται σε βάρος των ανωτέρω δομών, με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και αν έχει διαπιστωθεί παρατυπία του προηγούμενου εδαφίου και δεν έχει εκδοθεί απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση.

 

7. Δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλονται σε δαπάνες συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 σε συνέχεια διαπίστωσης παρατυπιών στο πλαίσιο ελέγχων της Αρχής Ελέγχου, οι οποίες, όπως αποτυπώνονται στις σχετικές εκθέσεις ελέγχου της, αφορούν ελλείψεις ή εσφαλμένη εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης και όχι παρατυπία εκ μέρους του δικαιούχου της κρατικής ενίσχυσης, δεν οδηγούν σε ανάκτηση των σχετικών ποσών από το δικαιούχο της ενίσχυσης.

 

Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται αν:

 

α. έχει διαπιστωθεί παρατυπία του προηγούμενου εδαφίου και δεν έχει εκδοθεί, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση,

 

β. έχουν εκδοθεί, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση.

 

Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης μπορεί, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσει από την Αρχή Ελέγχου την εξέταση της σχετικής σύστασης επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης που αναφέρεται στην έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων και την ανάκληση του σκέλους της απόφασης που αφορά την ανάκτηση, αν αυτή επιβλήθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 

Η Αρχή Ελέγχου εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου και σε θετική περίπτωση δέχεται το αίτημα και είτε εκδίδει απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, χωρίς ανάκτηση, είτε ανακαλεί το σκέλος της απόφασης που αφορά την ανάκτηση, διαφορετικά απορρίπτει το αίτημα. Τα ποσά των ανωτέρω δημοσιονομικών διορθώσεων μειώνουν το συνολικό όριο πληρωμών από εθνικούς πόρους του φορέα χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους. Από την υποβολή εμπρόθεσμου αιτήματος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, μέχρι την έκδοση απόφασης της Αρχής Ελέγχου επ' αυτού, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης την οποία αφορά το αίτημα.}

 

2. Από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του νόμου 4314/2014, οι αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση, που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε βάρος της δικαιούχου ΕΕΤΑΑ ΑΕ, στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, ανακαλούνται αυτοδίκαια και παύει η διαδικασία είσπραξης των σχετικών ποσών. Στη συνέχεια, το αρμόδιο όργανο εκδίδει νέες αποφάσεις σε βάρος των δομών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του νόμου 4314/2014.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.