Νόμος 4314/14 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Μέτρα περιορισμού επιβάρυνσης Εθνικών πόρων στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να εντάξει στο οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πράξεις συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 120% ανά άξονα προτεραιότητας και το 110% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα παραπάνω ποσοστά μπορούν να τροποποιούνται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

 

2. Οι ακόλουθες κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών δύναται να βαρύνουν το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του οικείου φορέα χρηματοδότησης, ή κατά περίπτωση να αυξάνουν την εθνική συμμετοχή:

 

α. Τα καθαρά έσοδα που παράγονται μετά την ολοκλήρωση του έργου, τα οποία, σύμφωνα με τον κανονισμό, μειώνουν τις επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση δαπάνες.

 

β. Τα μη επιλέξιμα ποσά που καταβάλλονται για απόκτηση γης εφόσον αυτά έχουν προσδιοριστεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 

γ. Τα μη επιλέξιμα ποσά που καταβάλλονται εκτός περιόδου επιλεξιμότητας. Ειδικότερα για τις πράξεις που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και είναι σε εξέλιξη, τα ποσά που έχουν καταβληθεί πριν την έναρξη της ημερομηνίας επιλεξιμότητας. Τα μη επιλέξιμα ποσά που καταβάλλονται μετά τη λήξη της ημερομηνίας επιλεξιμότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος μπορούν να βαρύνουν τους Εθνικούς πόρους μόνο στην περίπτωση που από την απόφαση ένταξης της πράξης έχουν προγραμματιστεί ή προέκυψαν χωρίς ευθύνη του δικαιούχου.

 

δ. Τα μη επιλέξιμα ποσά φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλονται σε φορείς με την υποχρέωση επιστροφής τους μετά την εκκαθάρισή του ή όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

ε. Τα μη επιλέξιμα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί βάσει της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

 

στ. Τα μη επιλέξιμα ποσά που έχουν χορηγηθεί στους φορείς με βάση την Εθνική Νομοθεσία πριν την ένταξή του έργου τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και εφόσον οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από αυτούς είναι νόμιμες και κανονικές, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύναται να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται οι κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών που μπορούν να βαρύνουν εθνικούς πόρους.

 

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 2 οι μη επιλέξιμες δαπάνες βαρύνουν τους πόρους του δικαιούχου και ειδικότερα:

 

α. Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη εποπτευόμενα από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του συνόλου του μη επιλέξιμου ποσού που έχει καταβληθεί. Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων η επιστροφή γίνεται, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης της ενίσχυσης.

 

β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

β)1. Νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν μικτά έσοδα από επιχορηγήσεις και από άλλες δραστηριότητες

 

Εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του συνόλου του μη επιλέξιμου ποσού που έχει καταβληθεί. Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων η επιστροφή γίνεται, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης της ενίσχυσης.

 

β)2. Νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν αμιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις

 

Εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και μείωση του ορίου πληρωμών του επόμενου οικονομικού έτους του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου το οποίο εποπτεύει το υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο. Στην απόφαση αναφέρεται ρητά ότι η δημοσιονομική διόρθωση αφορά έργο νομικού προσώπου που ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία και κοινοποιείται στο εποπτεύον Υπουργείο και στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. Η ρύθμιση της παρούσης υποπαραγράφου εφαρμόζεται και στις αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση, οι οποίες: α) έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή/και β) έχουν εκδοθεί και βεβαιωθεί στις φορολογικές αρχές και δεν έχουν εκτελεσθεί πλήρως δια της ολοσχερούς καταβολής των σχετικών ποσών.

 

β)3. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α και β' βαθμού

 

Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο δημιουργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός παρακατάθεσης στον οποίο κατατίθεται το 1% των ποσών που προσδιορίζονται ετησίως για τους ΚΑΠ με σκοπό την κάλυψη των ποσών προς επιστροφή με βάση αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης εις βάρος των Νομικών προσώπων της παραγράφου αυτής. Για το σκοπό αυτό η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης των ποσών θα απευθύνεται στο υπόχρεο νομικό πρόσωπο και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα χρεώνει το λογαριασμό παρακατάθεσης και θα καταβάλλει το ποσό στο λογαριασμό που αναφέρεται στην απόφαση εντός της προθεσμίας που θέτει. Στις περιπτώσεις που ο λογαριασμός δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο η καταβολή του υπολειπόμενου ποσού θα γίνεται από το ταμείο εις βάρος των μελλοντικών καταθέσεων στο λογαριασμό. Στις περιπτώσεις αυτές τα ποσά που το Ταμείο θα αναλάβει από το λογαριασμό όταν πιστωθεί θα προσαυξάνονται με τους αναλογούντες τόκους, σύμφωνα με την πολιτική χορήγησης δανείων του Ταμείου. Μέχρι τη δημιουργία του λογαριασμού παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται οι υποπαράγραφοι β.1 και β.2 της παραγράφου 3. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις εντοπισθείσες πριν από την έναρξη ισχύος αυτής μη επιλέξιμες δαπάνες. Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμού, εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και μείωση του ορίου πληρωμών του επόμενου οικονομικού έτους του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της οικείας Περιφέρειας,

 

γ. Κεντρική Διοίκηση

 

Στις περιπτώσεις που υπόχρεος φορέας επιστροφής είναι Κεντρική Διοίκηση εκδίδεται απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και μείωση του ορίου πληρωμών του επόμενου ή του μεθεπόμενου οικονομικού έτους του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του αρμόδιου Υπουργείου. Η οριστική απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης κοινοποιείται υποχρεωτικά στη ΔΔΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται οι διαδικασίες έκδοσης των δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων της παραγράφου 3.β.2. και 3.γ. και κάθε σχετικό θέμα.

 

5. Αν οι Αρμόδιες Αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου 4 διαπιστώσουν παρατυπία κατά την υλοποίηση δράσεων ή πράξεων που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του λήπτη επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, από την οποία προκύπτει αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται σε βάρος του λήπτη της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης, όταν αυτός διαφέρει από το δικαιούχο της δράσης ή της πράξης. Η πράξη καταλογισμού εκδίδεται με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

6. Αν οι Αρμόδιες Αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου 4 διαπιστώσουν παρατυπία που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, από την οποία προκύπτει αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται σε βάρος των ανωτέρω δομών, με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και αν έχει διαπιστωθεί παρατυπία του προηγούμενου εδαφίου και δεν έχει εκδοθεί απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

7. Δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλονται σε δαπάνες συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 σε συνέχεια διαπίστωσης παρατυπιών στο πλαίσιο ελέγχων της Αρχής Ελέγχου, οι οποίες, όπως αποτυπώνονται στις σχετικές εκθέσεις ελέγχου της, αφορούν ελλείψεις ή εσφαλμένη εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης και όχι παρατυπία εκ μέρους του δικαιούχου της κρατικής ενίσχυσης, δεν οδηγούν σε ανάκτηση των σχετικών ποσών από το δικαιούχο της ενίσχυσης.

 

Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται αν:

 

α. έχει διαπιστωθεί παρατυπία του προηγούμενου εδαφίου και δεν έχει εκδοθεί, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση,

 

β. έχουν εκδοθεί, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση.

 

Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης μπορεί, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσει από την Αρχή Ελέγχου την εξέταση της σχετικής σύστασης επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης που αναφέρεται στην έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων και την ανάκληση του σκέλους της απόφασης που αφορά την ανάκτηση, αν αυτή επιβλήθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 

Η Αρχή Ελέγχου εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου και σε θετική περίπτωση δέχεται το αίτημα και είτε εκδίδει απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, χωρίς ανάκτηση, είτε ανακαλεί το σκέλος της απόφασης που αφορά την ανάκτηση, διαφορετικά απορρίπτει το αίτημα. Τα ποσά των ανωτέρω δημοσιονομικών διορθώσεων μειώνουν το συνολικό όριο πληρωμών από εθνικούς πόρους του φορέα χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους. Από την υποβολή εμπρόθεσμου αιτήματος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, μέχρι την έκδοση απόφασης της Αρχής Ελέγχου επ' αυτού, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης την οποία αφορά το αίτημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.