Νόμος 4607/19 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Άρνηση καταχώρισης διαχειριστών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνείται να προβεί στην κατά το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 345/2013, όπως ισχύει, καταχώριση είτε του διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, κατά την έννοια του στοιχείου γ' του άρθρου 3 του εν λόγω Κανονισμού, είτε του, διαχειριστή οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του στοιχείου α' του άρθρου 3 του Κανονισμού, κοινοποιεί στους ανωτέρω διαχειριστές, σύμφωνα με το άρθρο 14Β του Κανονισμού, αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με την εν λόγω άρνηση, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 14Α, αντίστοιχα, του Κανονισμού.

 

2. Η απόφαση άρνησης καταχώρισης διαχειριστή, σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και η τεκμαιρόμενη, από την άπρακτη πάροδο των ως άνω προθεσμιών, σιωπηρή άρνηση καταχώρισης υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του διοικητικού εφετείου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.