Νόμος 4607/19 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 345/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων εποπτείας και διερεύνησης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 345/2013 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει, ιδίως, τις εξής εξουσίες:

 

α) να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα υπό οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνει τα έγγραφα ή αντίγραφα αυτών,

 

β) να απαιτεί την άμεση παροχή πληροφοριών από τον διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις,

 

γ) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με τις δραστηριότητες του διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή με τις δραστηριότητες της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις,

 

δ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,

 

ε) να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις συνεχίζει να συμμορφώνεται με τον εν λόγω Κανονισμό,

 

στ) να εκδίδει εντολή, ώστε να διασφαλίζει ότι ένας διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις συμμορφώνεται με τον Κανονισμό και δεν επαναλαμβάνει οποιαδήποτε συμπεριφορά ή πρακτική που συνιστά παράβασή του,

 

ζ) να ζητεί τις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή τα αρχεία ανταλλαγής δεδομένων,

 

η) να ζητεί τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,

 

θ) να επιβάλλει την προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,

 

ι) να απαιτεί την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων προς το συμφέρον των μεριδιούχων, των μετόχων ή του κοινού,

 

ι)α) να ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης των μη συμμορφούμενων φυσικών ή νομικών προσώπων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.