Νόμος 4607/19 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 345/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 345/2013, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων, διαζευκτικά ή σωρευτικά, τις εξής διοικητικές κυρώσεις και μέτρα:

 

α) δημόσια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, καθώς και η φύση της παράβασης,

 

β) εντολή που υποχρεώνει το υπεύθυνο πρόσωπο να παύσει την παράβαση και να μην την επαναλάβει στο μέλλον,

 

γ) αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

 

δ) προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, οριστική απαγόρευση, κατά του υπεύθυνου για την παράβαση φυσικού προσώπου, να συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο ή να ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στις οντότητες με χαρακτηρισμό EuVEKA, σύμφωνα με τον Κανονισμό,

 

ε) επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από 1.000 € μέχρι 3.000.000 € ή ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που απεκόμισε ο παραβάτης, εφόσον το όφελος αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, ακόμα και αν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 3.000.000 €.

 

2. Κατά τον καθορισμό του είδους των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων και κατά την επιμέτρηση του ύψους των προστίμων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 

α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης,

 

β) ο βαθμός ευθύνης του προσώπου στο οποίο αποδίδεται η παράβαση,

 

γ) η οικονομική επιφάνεια του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει, ιδίως, από τον συνολικό κύκλο εργασιών του νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του φυσικού προσώπου,

 

δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν,

 

ε) η ζημία που προκλήθηκε σε τρίτους από την παράβαση, στον βαθμό που μπορεί να προσδιοριστεί, και η τυχόν ανόρθωσή της,

 

στ) ο βαθμός συνεργασίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεδομένης και της ανάγκης εξασφάλισης της παραίτησης του υπαίτιου προσώπου από τα αποκτηθέντα κέρδη ή τις αποφευχθείσες ζημίες,

 

ζ) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών,

 

η) η καθ' υποτροπή τέλεση παραβάσεων του Κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων, καθώς και της λοιπής νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση,

 

θ) η λήψη μέτρων για την άρση της παράβασης στο μέλλον,

 

ι) οι ανάγκες της γενικής και ειδικής πρόληψης.

 

3. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και μέτρων που εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπόκεινται σε προσφυγή ή αίτηση ακυρώσεως, κατά περίπτωση, ενώπιον του διοικητικού εφετείου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 3371/2005.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.