Νόμος 4607/19 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Τροποποιήσεις του άρθρου 25 του νόμου 27/1975


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Τράπεζα που εκδίδει την εγγύηση υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης κατάπτωσης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, να καταθέσει το προϊόν της εγγύησης στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Α' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000).)

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975, όπως αυτή έχει αναριθμηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Η απαλλαγή του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τα κέρδη που διανέμονται στους δικαιούχους από το έτος 2020 και μετά.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.