Νόμος 4607/19 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Θέματα προσωπικού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέχρι τις 31-12-2019, επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), ύστερα από ανακοίνωση-πρόσκληση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η διάρκεια των αποσπάσεων μπορεί να ανέρχεται σε έως 4 έτη. Οι μετατάξεις και αποσπάσεις των προηγουμένων εδαφίων διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μπορεί να παραταθεί η απόσπαση υπαλλήλων που κατά την 31-12-2018 ήταν αποσπασμένοι στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, για έως και 4 έτη από τη λήξη της, εφόσον αυτοί το ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.