Νόμος 4607/19 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Τροποποίηση του άρθρου 60 του προεδρικού διατάγματος 142/2017


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

 

(α) Η σύνταξη εισήγησης προς την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου για τη διενέργεια ή μη ελέγχου κατόπιν αξιολόγησης καταγγελιών και αναφορών, οι οποίες απευθύνονται ή διαβιβάζονται στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ή στην Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και αναφέρονται στην ύπαρξη παρατυπιών κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στα οποία η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου έχει οριστεί ως Αρχή Ελέγχου.

 

(β) Η σύνταξη εισήγησης προς την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου για τη διενέργεια ή μη ελέγχου, σε συνέχεια εντολών που διαβιβάζονται από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη παρατυπιών κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στα οποία η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου έχει οριστεί ως Αρχή Ελέγχου.

 

Οι έλεγχοι των παραγράφων (α) και (β) διενεργούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού δικαίου που ρυθμίζουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δημοσιονομικούς Ελέγχου ως Αρχής Ελέγχου, καθώς και με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ύπαρξη αρμοδιότητας άλλης ελεγκτικής αρχής.

 

(γ) Η προετοιμασία και διενέργεια έκτακτων ελέγχων κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Δημοσιονομικούς Ελέγχου επί των εισηγήσεων που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β).

 

(δ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων και ο έλεγχος της πληρότητας αυτών, ως προς την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

 

α)α. Η σύνταξη της έκθεσης να τηρεί τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου εγχειριδίου και των οδηγιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων.

 

β)β. Το περιεχόμενο της έκθεσης να είναι σαφές και κατανοητό.

 

γ)γ. Οι διαπιστώσεις και συστάσεις να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, χωρίς όμως ο έλεγχος πληρότητας να υπεισέρχεται σε αυτά.

 

(ε) Η εισήγηση προς την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, επί του περιεχομένου της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου και επί των τυχόν υποβαλλομένων αντιρρήσεων ή και παρατηρήσεων των ελεγχόμενων.

 

(στ) Η σύνταξη της έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Δημοσιονομικούς Ελέγχου και η διαβίβασή της στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσιονομικούς Ελέγχου προς υπογραφή. Για την υπογραφή των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

(ζ) Η διαβίβαση της έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.