Νόμος 4609/19 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 445/1974


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 445/1974 (ΦΕΚ 160/Α/1974) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση μ' ως εξής:

 

{μ) Το Οικονομικό Σώμα.}

 

2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 η περίπτωση β' καταργείται και η περίπτωση γ' αναριθμείται σε β'.

 

3. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου κατά Κλάδο Συμβουλίου, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται οικονομικές επιπτώσεις για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δύναται να μετατάσσονται ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, από ένα όπλο σε άλλο όπλο ή σώμα και αντίστροφα, καθώς και από ένα σώμα σε άλλο σώμα του ίδιου Κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των γενικών ειδικοτήτων, ειδικοτήτων ή τεχνών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, σε θέσεις που απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση, τηρουμένων των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 8, ως προς τη σειρά αρχαιότητας των μετατασσομένων.}

 

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) Οι κρίσεις ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα, αναστέλλονται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος. Ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί των οποίων η κρίση έχει ανασταλεί, εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά από τότε που θα έπρεπε να είχαν προαχθεί αν δεν είχε συντρέξει η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου.}

 

5. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 καταργείται.

 

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Όταν συντρέχουν περισσότερες περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4, ανεξαρτήτως διάρκειας, δεν μπορεί να λογιστεί χρόνος μεγαλύτερος του ενός δευτέρου (1/2) του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου παραμονής στον βαθμό σύμφωνα με το άρθρο 12, εκτός από την περίπτωση ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη υπηρεσία.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι ανωτέρω εκθέσεις, μετά των παρατηρήσεων του γνωματεύοντος, υποβάλλονται ιεραρχικά στο οικείο Γενικό Επιτελείο και τίθενται υπό την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων το ταχύτερο δυνατόν.}

 

8. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται, προστίθεται περίπτωση δ' και οι περιπτώσεις δ', ε' και στ' αναριθμούνται σε ε', στ' και ζ' αντίστοιχα, ως εξής:

 

{γ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, για τις κρίσεις των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

δ. Το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, για τις κρίσεις των Ανθυπασπιστών του Πολεμικού Ναυτικού.

ε. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών της Αεροπορίας, για τις κρίσεις των Υπαξιωματικών της Αεροπορίας.

στ. Το Συμβούλιο Προαγωγών της Αεροπορίας για τις κρίσεις των Ανθυπασπιστών Αεροπορίας.

ζ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Κοινών Σωμάτων για τις κρίσεις των Υπαξιωματικών των Κοινών Σωμάτων.}

 

9. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 αντικαθίσταται, προστίθεται περίπτωση δ' και οι περιπτώσεις δ', ε', στ', ζ', η' και θ' αναριθμούνται σε ε', στ', ζ', η', θ' και ι', ως εξής:

 

{γ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αποτελείται από:

 

1) Έναν (1) Υποναύαρχο Μάχιμο, ως Πρόεδρο.

2) Τρείς (3) Αρχιπλοιάρχους Μάχιμους.

3) Έναν (1) Πλοίαρχο ή Αντιπλοίαρχο Μάχιμο.

4) Έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό από την Τεχνική Διεύθυνση ή τη Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, προκειμένου περί κρίσης Υπαξιωματικών Τεχνών.

5) Έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό από την αρμόδια Διεύθυνση, Διοίκηση και Σταδιοδρομία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

6) Έναν (1) Αξιωματικό της Υπηρεσίας Φάρων, προκειμένου περί κρίσης Υπαξιωματικών της Υπηρεσίας Φάρων.

7) Έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό από τους υπηρετούντες στο ΓΕΝ/Β' Κλάδο, ως γραμματέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αξιωματικός της περίπτωσης (5), προκειμένου δε περί κρίσης Υπαξιωματικών της Υπηρεσίας Φάρων ο Αξιωματικός της περίπτωσης (6).

 

δ. Το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010).

 

ε. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών της Αεροπορίας από:

 

1) Τον Διευθυντή του Κλάδου προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως Πρόεδρο.

2) Τον Διευθυντή του 1ου Επιτελικού Γραφείου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

3) Έναν (1) Σμήναρχο Ιπταμένου, που ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

4) Τον αρμόδιο Τμηματάρχη Προαγωγών του 1ου Επιτελικού Γραφείου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

5) Έναν (1) Ανώτερο Αξιωματικό του Σώματος του κρινόμενου, που ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ως Εισηγητή.

6) Ως Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου μετέχει Αξιωματικός της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου.

 

στ. Το Συμβούλιο Προαγωγών Αεροπορίας όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010).

 

ζ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Κοινών Σωμάτων αποτελείται από τον Διευθυντή Β' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ως Πρόεδρο και μέλη τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και 1 Ταξίαρχο οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, από τους υπηρετούντες στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Καθήκοντα εισηγητή, με ψήφο, εκτελεί ο αρχαιότερος αξιωματικός του οικείου Κοινού Σώματος.

 

η. Για θέματα επανακρίσεων το Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου συμπληρώνεται με 1 ακόμη Ταξίαρχο οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, από τους υπηρετούντες στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Στο Συμβούλιο Επανακρίσεων οι 2 μετέχοντες Ταξίαρχοι από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικούς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

θ. Η σύγκληση των Συμβουλίων γίνεται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στην οποία ορίζεται και ένα αναπληρωματικό μέλος, από τους υπηρετούντες στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας Ταξιάρχους οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Χρέη Γραμματέα των Συμβουλίων εκτελεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου Προαγωγών Κοινών Σωμάτων.

 

ι. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συντασσόμενοι από τα Συμβούλια πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.}

 

10. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 25 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας εκδίδουν 2 μήνες πριν τις τακτικές κρίσεις εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνονται ονομαστικά οι ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί των προηγούμενων εδαφίων.}

 

{5. Αν κατά τη διάρκεια του έτους εξαντληθούν οι πίνακες προακτέων που συντάχθηκαν βάσει των τακτικών ετήσιων κρίσεων για τους ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς των περιπτώσεων 2)α (4), 2)γ (2), 2)γ (3) και 2)γ (1) (α), τα Γενικά Επιτελεία μπορεί να ορίζουν αριθμό συμπληρωματικά, προκειμένου να κριθούν προς κάλυψη κενών μόνο θέσεων ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών, κατά περίπτωση.}

 

11. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Στο Πολεμικό Ναυτικό:

 

1) Για τις επανακρίσεις των υπαξιωματικών, το Συμβούλιο συγκροτείται από:

 

α) Τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εφόσον αυτός είναι αρχαιότερος του Υποναυάρχου, Προέδρου του Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε διαφορετική περίπτωση, μετέχει ο νεότερος από τους υπηρετούντες στην ημεδαπή εν ενεργεία Μάχιμος Αντιναύαρχος.

 

β) Τέσσερις (4) ανώτατους Αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής του Β' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

 

γ) Έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό από τους υπηρετούντες στον Β' Κλάδο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως γραμματέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Χρέη εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου, εκτελεί ανώτατος Αξιωματικός του Β' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

 

2) Για τις επανακρίσεις των Ανθυπασπιστών, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, όπως για τις επανακρίσεις των Πλωταρχών και των Κατώτερων Αξιωματικών.}

 

12. Το άρθρο 42 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 42: Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών

 

Οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων διενεργούνται από τα αντίστοιχα Γενικά Επιτελεία.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.