Νόμος 4622/19 - Άρθρο 110

Άρθρο 110: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. (α) Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς και οι Γενικοί Γραμματείς κατατάσσονται στο καταληκτικό Μισθολογικό Κλιμάκιο της Περιφερειακής Ενότητας κατηγορίας, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού με τον συντελεστή 1,5.

 

(β) Οι Ειδικοί Γραμματείς κατατάσσονται στο καταληκτικό Μισθολογικό Κλιμάκιο της Περιφερειακής Ενότητας κατηγορίας, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού με τον συντελεστή 1.3.

 

(γ) Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθμού λαμβάνουν το 70% και 65% αντίστοιχα του βασικού μισθού του Ειδικού Γραμματέα. Τα ανωτέρω ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.}

 

2. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι μετακλητοί υπάλληλοι της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, που καταλαμβάνουν θέσεις μετακλητών, κατατάσσονται, σε μισθολογικά κλιμάκια ως εξής:

 

(α) οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 17 της κατηγορίας τους,

(β) οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης ή οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 15 της κατηγορίας τους,

(γ) οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, κατατάσσονται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 13 της κατηγορίας τους,

(δ) οι κάτοχοι τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 11 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας.}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι μηνιαίες αποδοχές των Προϊσταμένων κάθε επιπέδου και ανεξαρτήτως του τρόπου διορισμού τους, των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού, Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων πλην της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου, Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών, Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, καθώς και των Γραφείων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι ίσες με αυτές των υπαλλήλων της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού. Οι απολαβές των λοιπών προϊσταμένων των υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης είναι ίσες με αυτές των Προϊσταμένων Διοίκησης του παρόντος νόμου.}

 

4. Η υποπερίπτωση (α)α) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α) Προϊστάμενοι Διοίκησης:

 

(α)α) Γενικοί και Υπηρεσιακοί Γραμματείς: 1.400 €.}

 

5. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 3 του μέρους Α του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων και στους Διευθυντές των Ιδιαίτερων Γραφείων, καθώς και στους μετακλητούς Προϊσταμένους κάθε επιπέδου της Προεδρίας της Κυβέρνησης.}

 

6. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του Μέρους Γ' του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α) για το προσωπικό, την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς που είναι αποσπασμένοι ή διατίθεται ή διορίζονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης του άρθρου 29 του νόμου 4622/2019, στα ιδιαίτερα γραφεία του ιδίου νόμου και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, συνολικά τον μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

 

α)α) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες.

β)β) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 8 ώρες.

γ)γ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες,}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 29 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

7. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του Μέρους Γ' του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(β) Για τους συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων, την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα ιδιαίτερα γραφεία Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων ή στα γραφεία των Υπηρεσιακών Γραμματέων ή στο γραφείο του Γενικού Αρχειοθέτη του Κράτους, συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

 

α)α) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 15 ώρες,

β)β) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 7 ώρες,

γ)γ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 8 ώρες.}

 

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Υπάλληλοι που αποσπώνται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στα ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή μετακλητών υπαλλήλων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, λαμβάνουν με δήλωσή τους είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους είτε τις αποδοχές της θέσης που αποσπώνται. Τα ανωτέρω ισχύουν και για αυτούς που αποσπώνται σε θέσεις ειδικών συμβούλων, ειδικών ή επιστημονικών συνεργατών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Σε περίπτωση πλήρους παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων καταβάλλονται οι αποδοχές της οργανικής θέσης και το 40% του βασικού μισθού της θέσης του μετακλητού. Σε περίπτωση μερικής παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων καταβάλλονται οι αποδοχές της οργανικής θέσης και το 20% του βασικού μισθού της θέσης του μετακλητού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.