Νόμος 4622/19 - Άρθρο 113

Άρθρο 113: Τροποποίηση του νόμου 3528/2007


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ανήκει σε Υπουργείο ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς πλήρωση ανήκει σε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή 1 Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν η θέση ανήκει σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, εάν η θέση ανήκει σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του εποπτεύοντος Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση ανήκει σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.}

 

β. Η περίπτωση α' του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Υπουργείου.}

 

γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα μέλη του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Ειδικότερα ο αναπληρωτής του μέλους της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχει την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος και προέρχεται από άλλο φορέα, κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργείται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και συγκροτούμενη με απόφαση του Προέδρου του, στην οποία ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας που έχει την ιδιότητα διοικητικού υπαλλήλου του Δημοσίου.

 

Με την απόφαση σύστασης των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος ορίζεται ως Πρόεδρος ένας από τα δύο μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Η θητεία των μελών του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων είναι τριετής.

 

Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων δύναται να συνεδριάζει και στην έδρα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.}

 

2. α) Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ μετά την τοποθέτηση του συνόλου των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος.

 

β) Από τη δημοσίευση του παρόντος οι κατ' εξουσιοδότηση, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007), εκδοθείσες πράξεις συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων επιλογής παύουν να ισχύουν χωρίς άλλη διατύπωση.

 

γ) Τα συλλογικά όργανα επιλογής του άρθρου 86 του ως άνω Κώδικα ανασυγκροτούνται και ορίζονται τα μέλη αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και το αργότερο εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

 

δ) Εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και ενδιάμεσων επιπέδων διοίκησης ή οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μετά την ανασυγκρότηση των συλλογικών οργάνων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 86 του ως άνω Κώδικα, όπως ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.