Νόμος 4623/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εκλογή νέου δημάρχου ή περιφερειάρχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4555/2018, τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος δημάρχου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως δήμαρχο. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε όργανο του δήμου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως.}

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία κανένας σύμβουλος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται στην παράγραφο 1, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει σχετική πλειοψηφία.}

 

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 60 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Κάθε απόφαση σχετική με την εκλογή του δημάρχου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 2 ημερών στον Επόπτη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη δήμου, ελέγχει τη νομιμότητά της και εκδίδει απόφαση μέσα σε 5 ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Επόπτης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν τον δήμαρχο, 5 ημέρες μετά την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως στον δήμο.}

 

2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 162 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 του νόμου 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος περιφερειάρχη, αποτελούντες για το σκοπό αυτόν ειδικό εκλεκτορικό σώμα συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του εκλεκτορικού σώματος, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόμη και την παραμονή της συνεδρίασης.}

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 162 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν ο Επόπτης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ακυρώσει την εκλογή του Περιφερειάρχη, το ειδικό εκλεκτορικό σώμα της παραγράφου 1 συνέρχεται εκ νέου για να εκλέξει Περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή μετά την πάροδο τριών ημερών από την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην Περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.