Νόμος 4623/19 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις θεμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 του νόμου 4555/2018, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά με ορισμό από τον περιφερειάρχη μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων της παράταξής του με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.}

 

2. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 160 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι αντιπεριφερειάρχες δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιπεριφερειάρχη είναι δυνατή μετά την πάροδο 6 μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειάρχη.}

 

β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 160 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Στις περιφερειακές ενότητες που είναι πρώην νησιωτικά επαρχεία, ορίζεται έπαρχος. Με απόφαση του περιφερειάρχη, ο έπαρχος ορίζεται μεταξύ όλων των περιφερειακών συμβούλων, με την απόφαση της παραγράφου 1. Ο έπαρχος ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης με την ίδια απόφαση. Ο έπαρχος λαμβάνει αντιμισθία, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 181.}

 

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του νόμου 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο 6 μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.}

 

δ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του νόμου 4555/2018, προστίθενται εδάφια, ως εξής:

 

{Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. Αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.}

 

ε. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του νόμου 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στους δήμους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης μπορεί να ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζομένων σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ειδικά για θέματα πολιτισμού και της εν γένει προετοιμασίας της διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της διοργάνωσης του θεσμού.}

 

στ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 207 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στη δημοτική κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, ο δήμαρχος ορίζει αντιδήμαρχο σύμβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δημοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια.}

 

ζ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής. Στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος που προέρχεται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας, που συμμετέχει ως μέλος στη συνεδρίαση. Η θητεία των συλλογικών οργάνων του συνδέσμου ισχύει για όλη τη δημοτική και περιφερειακή περίοδο και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση των νέων οργάνων, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Μέχρι τη συγκρότηση των νέων συλλογικών οργάνων, σε αυτά προεδρεύει ο νέος Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης που αυτός θα ορίσει.}

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του νόμου 4555/2018, ισχύουν αναλόγως και για το περιφερειακό συμβούλιο.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του νόμου 3852/2010 καταργείται.

 

5. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 55 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42 του νόμου 4555/2018, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{5. Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών συμβουλίων ή συμβουλίων κοινοτήτων, περιλαμβανομένων και των προέδρων συμβουλίων κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δήμαρχος, για τον μέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας κοινότητας από τον συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση θέσης σε αργία προέδρων κοινοτήτων έως 300 κατοίκους, ο δήμαρχος για τον μέχρι λήξης της αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωματικούς τους.

 

6. Αν μείνουν κενές έδρες δημοτικών συμβούλων ή συμβούλων κοινοτήτων των συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε 2 μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.}

 

6. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου γ' της περίπτωσης 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του συμβουλίου λαμβάνει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.}

 

β. Προ του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του νόμου 4555/2018, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Στην περίπτωση ενός μόνο υποψηφίου για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη.}

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του νόμου 3852/2010, προστίθεται περίπτωση ιδ', ως ακολούθως:

 

{ι)δ. αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής.}

 

8. Όπου στο νόμο 3852/2010, καθώς και στο άρθρο 79 του νόμου 4604/2019 αναφέρεται ο όρος Ελεγκτής Νομιμότητας ή Επόπτης, νοείται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του άρθρου 215 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 109 του νόμου 4555/2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

9. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των 300 κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του νόμου 3852/2010 καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.

 

γ. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 4 του άρθρου 79 του νόμου 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού και αν εξαντληθούν οι σύμβουλοι του πρώτου συνδυασμού, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των συμβούλων του δεύτερου συνδυασμού και ούτω καθεξής.}

 

δ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) εισηγείται για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,}

 

ε. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,}

 

στ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 63 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019), καταργείται.

 

10. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του νόμου 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{1. Το προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου αναδεικνύεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της περιφερειακής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται, προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος περιφερειάρχη που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους της περιφέρειας. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται για την ανάδειξη νέου προεδρείου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, ενώ καθήκοντα ειδικού γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου γ' της περίπτωσης 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του συμβουλίου λαμβάνει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 165 του νόμου 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Στην περίπτωση ενός μόνο υποψήφιου για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη.}

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του νόμου 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται.}

 

12. Στο άρθρο 160 του νόμου 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Αντιπεριφερειάρχης ή έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.}

 

13. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999).}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι παραβάτες των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 2696/1999.}

 

14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 181 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων δικαιούνται αντιμισθίας, η οποία καταβάλλεται από την περιφέρεια. Ο περιφερειακός σύμβουλος των νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων, εξαιρουμένων εκείνων που ήταν έδρες τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και της περιφερειακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής, στον οποίο ο περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητές του, δικαιούται αντιμισθίας. Η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου περιορίζεται σε έναν μόνο περιφερειακό σύμβουλο ανά περιφερειακή ενότητα. Έως 2 από τους περιφερειακούς συμβούλους κάθε περιφέρειας, στους οποίους ο περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητες, δικαιούνται αντιμισθίας, ίσης με την αντιμισθία που λαμβάνει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου κατά την παράγραφο 3.}

 

15. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26-05-2019, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε 60 ημέρες.}

 

16. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 267 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει ένας από τους φορείς της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010, είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, με κατάλληλη τροποποίηση του καταστατικού τους. Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει την 01-07-2019. Σε περίπτωση που οι εταιρείες αυτές έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, η εταιρεία αναβιώνει σύμφωνα με τα ισχύοντα.}

 

17. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Εφόσον κατά το χρόνο λήξης της διετούς παράτασης δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έκδοσης νέας πράξης παραχώρησης ή κατάργησης της θέσης και ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο, η μίσθωση δύναται να ανανεωθεί έως την ολοκλήρωση των προηγούμενων διαδικασιών και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.}

 

18. Όπου σε διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, ορίζεται ως αρμόδιο όργανο το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με αρμοδιότητες, οι οποίες με τον παρόντα νόμο έχουν μεταβιβαστεί στην οικονομική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής, εφεξής αρμόδια όργανα για τη λήψη απόφασης ή έγκρισης θα είναι η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής.

 

19. Στις περιφέρειες, ως αρμόδια υπηρεσία κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) για ποσά έως 20.000 €, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, νοείται ο περιφερειάρχης. και σε κάθε άλλη περίπτωση η οικονομική επιτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 

20. Υφιστάμενοι ορισμοί ληξιάρχων θεωρούνται ισχυροί έως τον ορισμό νέων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.