Νόμος 4623/19 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Ρυθμίσεις για τον Κανονισμό Παιγνίων και τις πράξεις πιστοποίησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Παιγνίων, ο οποίος διακρίνεται στα ακόλουθα κεφάλαια:}

 

2. Μέχρι τη θέσπιση του Κανονισμού Παιγνίων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011, όπως αυτή τροποποιείται με την παράγραφο 1 του παρόντος, και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζονται μεταβατικά οι ρυθμίσεις της με αριθμό 225/2/2016 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΦΕΚ 3528/Β/2016), η οποία δια του παρόντος αποκτά ισχύ νόμου.

 

3. Εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του Κανονισμού Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011, όπως αυτή τροποποιείται με την παράγραφο 1 του παρόντος, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων επανεξετάζει τις πράξεις πιστοποίησης που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της απόφασης 225/2/2016 της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ή θα έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση του Κανονισμού Παιγνίων σε ισχύ. Αν οι πράξεις πιστοποίησης του προηγούμενου εδαφίου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εκδίδει σχετική βεβαιωτική πράξη, διαφορετικά τις αντικαθιστά με τη νέα πράξη πιστοποίησης.

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τα θέματα που διέπονται από αυτόν ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.