Νόμος 4626/19 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές της 23 ης και 24-07-2018 - Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία Μάτι Ξανά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, συντάσσεται μητρώο εγκαυματιών, θυμάτων δασικών πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαυματιών-θυμάτων των πυρκαγιών της 23ης και 24-07-2018, και ορίζεται διαδικασία κατηγοριοποίησής τους κατά παρέκκλιση κάλυψης από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και διάθεσης σε αυτούς των πάσης φύσεως φαρμάκων, επουλωτικών και αναπλαστικών σκευασμάτων (γέλες σιλικόνης, ενυδατικές αλοιφές, αντηλιακές αλοιφές, προϊόντα αντισηψίας), επιθεμάτων (σιλικόνη, γάζες), ελαστικών και πιεστικών ενδυμάτων, καθώς και της παροχής της απαραίτητης κατ' οίκον νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων και των φυσιοθεραπειών και λοιπών θεραπειών αποκατάστασής τους.

 

2. α. Στο άρθρο 11 της από 26-07-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24-07-2018 (ΦΕΚ 138/Α/2018), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4576/2018 (ΦΕΚ 196/Α/2018), η ημερομηνία 30-09-2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31-07-2020.

 

β. Στο άρθρο 18 της από 26-07-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24-07-2018 (ΦΕΚ 138/Α/2018), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4576/2018, προστίθενται τελευταία εδάφια ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αποζημίωσης αποκατάστασης χώρου και νόμιμης περίφραξης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την πυρκαγιά επλήγη περίφραξη ή οικόπεδο ή γήπεδο χωρίς κτίριο ή δεν επλήγη το κτίριο που βρίσκεται σε αυτό. Οι αποζημιώσεις του άρθρου αυτού βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων της 23ης και 24-07-2018 που συστάθηκε με την οίκοθεν 2/57679/ΔΛΓΚ/2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3014/Β/2018).}

 

γ. Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.2. του άρθρου 2 Προθεσμίες της ΔΑΕΦΚ-Κ.Ε./8706/Α325/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β/2018) για την υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής, για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24-07-2018, παρατείνεται μέχρι 10-08-2020.

 

3. Η ανάθεση και εκτέλεση των έργων και η λήψη των υπηρεσιών:

 

α) απομάκρυνσης από τα γήπεδα ή τα οικόπεδα των οικοδομικών υλικών που περιέχουν αμίαντο,

 

β) κατεδαφίσεως των κτιρίων που κρίθηκαν κατεδαφιστέα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνου Ετοιμόρροπου Κτιρίου (ΠΑΕΕΚ), Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Τριμελούς Επιτροπής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

 

γ) προσωρινής αποκατάστασης οδοστρωμάτων, οδικών υποδομών και εκτέλεσης συνοδών έργων σήμανσης, προστασίας και ασφάλειας, απορροής ομβρίων κ.λ.π. στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας - Πικερμίου ή/και εκτός αυτών,

 

δ) δενδροφύτευσης των κοινόχρηστων χώρων και του περιαστικού πρασίνου με επιστημονικά κριτήρια λειτουργίας ως ζωνών πυροπροστασίας,

 

ε) αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης,

 

στ) υλοτόμησης των καμένων δένδρων και αξιοποίησης του ξυλώδους κεφαλαίου,

 

ζ) διενέργειας επαναληπτικών μετρήσεων ποιότητας του αέρα, των υπογείων υδάτων και του εδάφους,

 

η) προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα διάβρωσης ή αποσάθρωσης του εδάφους,

 

θ) πυρασφάλειας στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24-07-2018,

 

αφορούν στη θεραπεία αμέσου δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στην ανάγκη επείγουσας προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών, και για τους λόγους αυτούς, οι οικείες συμβάσεις εκτέλεσης έργου, ανάθεσης μελέτης και παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι τυχόν αναγκαίες υποστηρικτικές συμβάσεις για την ανάθεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων, ανατίθενται το αργότερο μέχρι 30-10-2020 και ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι 15-08-2020. Οι δαπάνες για τις συμβάσεις της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων της 23ης και 24-07-2018 που συστάθηκε με την οίκοθεν 2/57679/ΔΛΓΚ/2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3014/Β/2018). Για την ανάθεση των έργων ή των υπηρεσιών που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' έως και ζ' της παρούσας παραγράφου, οι φορείς ανάθεσης των σχετικών συμβάσεων εφαρμόζουν το άρθρο 117 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

4. α. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της οίκοθεν 2/57679/ΔΛΓΚ/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3014/Β/2018), προστίθεται φράση ως εξής:

 

{, καθώς και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο της από 24-07-2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23-07-2018 (ΦΕΚ 127/Α/2019). Για την έγκριση των δράσεων και των αντίστοιχων δαπανών οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α)α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου ή λήψης της υπηρεσίας και την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης,

β)β) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί και την τεκμηρίωσή του,

γ)γ) την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί και

δ)δ) τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες και πίνακα με τις τυχόν απαιτούμενες περαιτέρω μελέτες.}

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της οίκοθεν 2/57679/ΔΛΓΚ/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3014/Β/2018), αντικαθίσταται από περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Εντέλλεται προς τον Υπουργό Οικονομικών πληρωμές προς τους φορείς του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' για τις δράσεις και μέχρι του εγκεκριμένου ύψους δαπανών που προβλέπονται στην περίπτωση α'. Για την έκδοση της εντολής του προηγουμένου εδαφίου, οι φορείς του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α)α) την έγκριση της Επιτροπής που προβλέπεται στην περίπτωση α',

 

β)β) τη σύμβαση και τις τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχθηκε,

 

γ)γ) τις αποφάσεις των φορέων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' με τις οποίες ορίζονται επιβλέποντες και επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης,

 

δ)δ) βεβαίωση για τη μερική ή συνολική περάτωση και επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, την έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την παραλαβή, μερική ή συνολική του αντικειμένου της σύμβασης,

 

ε)ε) το αίτημα πληρωμής του αναδόχου προς τον φορέα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' με τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν και

 

στ)στ) βεβαίωση του φορέα προς την Επιτροπή, ότι η πληρωμή είναι σύμφωνη με τη σύμβαση που έχει συναφθεί.}

 

γ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της 2/57679/ΔΛΓΚ/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3014/Β/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο έλεγχος διενεργείται από 2 ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής.}

 

5. Συστήνεται σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρο δεύτερο της από 24-07-2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23-07-2018, η οποία κυρώνεται με το άρθρο 1 του νόμου αυτού, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Μάτι Ξανά και με διακριτικό τίτλο Μάτι ΞανάΖω (εφεξής η Εταιρεία), με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και το μίσθιο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 15.

 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύεται υποκατάστημα ή γραφείο της, που στεγάζεται σε κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής ή σε κατάστημα των Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου ή Μαραθώνος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

6. Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται ως προς τη λειτουργία της, εντός των προσδιοριζόμενων από τον παρόντα νόμο προβλέψεων, από τον Υπουργό Εσωτερικών.

 

Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις του Καταστατικού της. Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς κατά τα ανωτέρω, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 61 και επόμενα περί νομικών προσώπων του ίδιου Κώδικα.

 

7. Η Εταιρεία επιτρέπεται να αναθέτει τις μελέτες ή τα έργα και να λαμβάνει τις υπηρεσίες των περιπτώσεων α' έως και ζ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, για λογαριασμό και προς όφελος του Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής, των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος και των κατοίκων των Δήμων αυτών, χωρίς να δικαιούται για τον λόγο αυτόν οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή αποζημίωση. Ειδικώς για τις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος, η εταιρεία καθίσταται από της συστάσεώς της αυτοδικαίως συμβαλλόμενη στις άνω συμβάσεις, ορίζει εκπροσώπους στις προβλεπόμενες από τις συμβάσεις Επιτροπές και ενεργεί στο πλαίσιο των σκοπών της κάθε ενέργεια απαραίτητη για την υλοποίηση του περιεχομένου των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων, εντός του χρονοδιαγράμματος των συμβάσεων αυτών, και πάντως το αργότερο μέχρι 30.06.2020.

 

8. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, η Εταιρεία εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) και του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011). Για την ανάθεση των έργων ή των υπηρεσιών από την Εταιρεία εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 117 του νόμου 4412/2016, ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

 

9. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, με εξαίρεση τον φόρο προστιθέμενης αξίας και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.

 

10. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από την Εταιρεία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών παρέχεται η αναγκαία τεχνική και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της Εταιρείας από τις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών ή της Περιφέρειας Αττικής ή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα.

 

11. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την οργάνωση και τη λειτουργία της Εταιρείας.

 

12. Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής:

 

{Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία Μάτι Ξανά και τον διακριτικό τίτλο Μάτι Ξαναζώ

 

Άρθρο 1: Σκοπός

 

1. Αποκλειστικοί σκοποί της Εταιρείας με την επωνυμία Μάτι Ξανά και τον διακριτικό τίτλο Μάτι Ξαναζώ που συστάθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου δεύτερου της από 24-07-2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 είναι η προώθηση, εισήγηση, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την ανάπλαση των περιοχών, για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24-07-2018, καθώς και για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων, όπως και οι προβλεπόμενοι στο άρθρο δεύτερο της από 24-07-2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23-07-2018. (ΦΕΚ 127/Α/2019).

 

2. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας είναι:

 

α) η ανάθεση μελετών ή έργων και η λήψη υπηρεσιών, καθώς και η εισήγηση για την ανάθεση αυτών στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αποφευχθεί άμεσος ή έμμεσος κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων ή του περιβάλλοντος των πληγεισών περιοχών και να επιτευχθεί η αποκατάσταση και ανάταξη των περιοχών αυτών,

 

β) η μελέτη, καταγραφή, ανάδειξη, ιεράρχηση και προβολή των προβλημάτων των πληγεισών περιοχών και των κατοίκων τους, καθώς και η πρόταση σχετικών λύσεων,

 

γ) η μελέτη, καταγραφή και ανάδειξη των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων στην περιοχή, από την πυρκαγιά της 23ης και 24-07-2018, καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους,

 

δ) η ανάληψη δράσεων και η ενεργοποίηση των πολιτών για εθελοντική συμμετοχή στις δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων στις πληγείσες περιοχές,

 

ε) η αξιολόγηση των υπαρχουσών αναγκών, η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων και τη διενέργεια δράσεων αποκατάστασης και ανάπλασης των περιοχών αυτών, οι οποίες τίθενται υπόψη των αρμόδιων δημοσίων φορέων για άμεση υλοποίηση και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς προς διευκόλυνσή τους για την υλοποίηση των υποδεικνυόμενων έργων και δράσεων, τη διαχείριση και άρση καθυστερήσεων, διαφωνιών και άλλων δυσχερειών, οι οποίες μπορεί να ανακύψουν κατά τη διαδικασία αποκατάστασης και ανάπλασης,

 

στ) η ενημέρωση των πολιτών και των αρμοδίων φορέων σχετικά με τα υφιστάμενα προβλήματα των πληγεισών περιοχών και των μονίμων ή μη κατοίκων τους.

 

Άρθρο 2: Διάρκεια - Λύση

 

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ετήσια, αρχόμενη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια της Εταιρείας, μία φορά, για ίσο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της.

 

2. Η Εταιρεία λύεται όταν παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο έχει συσταθεί ή όταν εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συστήθηκε. Η εκπλήρωση του σκοπού διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού μπορεί να λύεται η Εταιρεία και πριν παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο συστήθηκε, για σπουδαίο λόγο που συνίσταται ιδίως στη μη αποτελεσματική εξυπηρέτηση του σκοπού της.

 

Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης - Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος - Εκτελεστική Επιτροπή

 

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), που αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, εκ των οποίων:

 

α) 5 μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, κατά προτίμηση με ανάλογη κοινωνική και πολιτιστική δράση ή με γνώσεις συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας, τα οποία υποδεικνύονται με κοινή απόφαση των νομίμως υφιστάμενων Σωματείων της πληγείσας περιοχής που ανέπτυξαν ευθέως ή μέσω των Συντονιστικών Επιτροπών, κοινωφελή δράση μετά την πυρκαγιά της 23-07-2018,

 

β) ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

 

γ) ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,

 

δ) ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

ε) ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών,

 

στ) ένα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

 

ζ) ένας εκπρόσωπος του Δήμου Μαραθώνα, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Δήμαρχο του οικείου Δήμου,

 

η) ένας εκπρόσωπος του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Δήμαρχο του οικείου Δήμου και

 

θ) ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, προερχόμενος από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη, ως Πρόεδρος, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής.

 

2. Τα μέλη και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία 1 έτους. Σε περίπτωση που δεν υποδεικνύονται από τους φορείς της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, εν όλω ή εν μέρει τα προβλεπόμενα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά. Στην περίπτωση που μέλος από τα οριζόμενα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 απουσιάσει από 3 διαδοχικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δεν ανταποκρίνεται σε έργο που του ανατίθεται και αποδέχεται να αναλάβει, ή συστηματικά αρνείται να αναλάβει έργο που του ανατίθεται και αφού αξιολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η συνολική συνεισφορά του, καθώς και οι λόγοι της μη ολοκλήρωσης του έργου που του ανατίθεται, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης παύσης και ορισμού του αναπληρωτή του ως τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αποζημίωση, δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή άλλων εξόδων για δαπάνες που πραγματοποίησαν για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Εταιρείας.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, ιδίως δε:

 

α) ορίζει την Εκτελεστική Επιτροπή και τον αναπληρωτή του Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου να ασκήσει τα καθήκοντα του,

 

β) καταρτίζει εξαμηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων - επιχειρησιακό σχέδιο το αργότερο μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την πρώτη τακτική συνεδρίασή του και πρόγραμμα δραστηριοτήτων μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2020, τα οποία κοινοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής, στους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό αρμόδιο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου,

 

γ) εγκρίνει τον κανονισμό δαπανών, τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό που καταρτίζει η Εκτελεστική Επιτροπή,

 

δ) δύναται να συγκροτεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας ανά θεματική ενότητα με τη συμμετοχή τουλάχιστον 1 μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτων εθελοντών που επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την εξειδίκευση, την αποτελεσματικότητα και τη διαχειριστική τους επάρκεια, οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση για το έργο τους, δικαιούνται όμως τις καλύψεις της παραγράφου 3 με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Δύναται, επίσης, να καταρτίζει κατάλογο φορέων, συνεργατών και χορηγών που θα συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση 1 φορά κάθε μήνα, εκτάκτως δε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, όταν παρίσταται ανάγκη για αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων της Εταιρείας, τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη αποστέλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την Συνεδρίαση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή ταχυδρομείου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 8 από τα μέλη του. Η ημερομηνία των τακτικών συνεδριάσεων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης, η πρόσκληση των μελών του για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τεκμαίρεται από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος που διαλαμβάνει την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης και την ημερήσια διάταξη, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ορισθείσα έκτακτη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός 2 ημερών και το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών, τα οποία πάντως δεν μπορεί να είναι λιγότερα από (3) τρία. Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υφίσταται, όταν δεν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο νομίμως με απόφαση του Δ.Σ. ορισθείς αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την Εταιρεία. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εντέλλεται την πληρωμή κάθε δαπάνης που περιέχεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ή που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας, συνάπτει τις συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο, Οικονομική Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, από κάθε Τράπεζα, εξοφλεί επιταγές, εμβάσματα και πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους, καταθέτει χρήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο και προβαίνει σε αναλήψεις, εκδίδει επιταγές και μεταβιβάζει αυτές με οπισθογράφηση ή εκχώρηση σε τρίτο προς αποκλειστική εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.

 

Ο Πρόεδρος δύναται με απόφασή του να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του, με εξαίρεση τις πληρωμές των δαπανών, σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται για θητεία 1 έτους τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία μετέχει οπωσδήποτε ο Πρόεδρος και ένα μέλος από τα μέλη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για:

 

α) την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Επιχειρησιακού Σχεδίου,

 

β) την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού των πεπραγμένων της Εταιρείας, τους οποίους, στην αρχή και στο τέλος εκάστου έτους αντίστοιχα, υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο,

 

γ) τη μέριμνα για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και για κάθε θέμα της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας της Εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 50 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

Άρθρο 4: Πόροι

 

Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται:

 

α) Από τον με αριθμό 23/2341195169 (IBAN GR4601000230000002341195169) Ειδικό Λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, που συστήθηκε με την οίκοθεν 2/57679/ΔΛΓΚ/2018 (ΦΕΚ 3014/Β/2018) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την ΑΥΟ οίκοθεν 2/60545/ΔΛΓΚ/2018 (ΦΕΚ 3394/Β/2018).

 

β) Από τον τακτικό και αναπτυξιακό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.

 

γ) Από τους τόκους των καταθέσεων της Εταιρείας σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς.

 

δ) Από χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές και τα εισοδήματα που προέρχονται από αυτές.

 

ε) Από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

 

Άρθρο 5: Πληρωμές δαπανών - Διαχειριστικός έλεγχος - Οικονομική διαχείριση

 

1. Οι πληρωμές των δαπανών για τη λειτουργία και την επιτέλεση των σκοπών της Εταιρείας, διενεργούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα ποσά που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία για τον σκοπό αυτόν, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της οίκοθεν 2/57679/ΔΛΓΚ/2018 (ΦΕΚ 3014/Β/2018) κοινής υπουργικής απόφασης, ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβάλλεται μετά από σχετική απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το αίτημα που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο συνοδεύεται από απόσπασμα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της σχετικής δαπάνης, καθώς και από τα αναγκαία για την πληρωμή της δαπάνης παραστατικά, όταν η πληρωμή διενεργείται απολογιστικά.

 

2. Η οικονομική διαχείριση της Εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν την έκθεσή τους στον εποπτεύοντα Υπουργό, στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού που συστάθηκε με την οίκοθεν 2/57679/ΔΛΓΚ/2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3014/Β/2018) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Για τις ανάγκες του διαχειριστικού ελέγχου της Εταιρείας, ως ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδος ορίζεται η περίοδος από την 01-01-μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ειδικά για το πρώτο διάστημα λειτουργίας της Εταιρείας, ως διαχειριστική περίοδος, ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι την 31-12-2019.

 

Άρθρο 6

 

Το Καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.}

 

13. Η Εταιρεία τηρεί τους όρους δημοσιότητας που προβλέπονται για τις ομόρρυθμες εταιρείες και το Καταστατικό της μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

 

14. α. Για την υλοποίηση της σύνταξης του ειδικού χωρικού σχεδίου που προβλέπεται στο άρθρο τρίτο της από 24-07-2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/Α/2019), η οποία κυρώνεται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, για τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23-07-2018, εξαιτίας των οποίων ανέκυψε η επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης της πολεοδόμησης των περιοχών αυτών, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορεί να αναθέτει συμβάσεις μελετών ή γενικών υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από τις πάγιες διατάξεις της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων και να κάνει χρήση των εξαιρετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας για τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων αυτών, χωρίς τη συνδρομή άλλης προϋπόθεσης. Οι δαπάνες για τις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου δύνανται να βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυροπλήκτων που συστάθηκε με την 2/57679/ΔΛΓΚ/2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3014/Β/2018).

 

β. Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που απαιτείται για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο της προηγούμενης περίπτωσης, αντί των υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 4.1 του άρθρου 7 της υπ' αριθμόν 107017/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1225/Β/2006), ως ισχύει, γνωμοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να θέτει στη διάθεση του κοινού, όποτε του ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που του διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, οι οποίες είναι άνω των 5 ημερών και έως 15 ημέρες, μειώνονται κατά 5 ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες μειώνονται κατά 10 ημέρες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 130 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

15. Οι εκτάσεις που μεταβιβάσθηκαν δυνάμει των υπ' αριθμόν 6165/06-03-1930 και 6166/06-03-1930 συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Νικολάου Καββαδία θεωρείται ότι έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα και έχουν καταστεί κλήροι εποικισμού από την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας που συνοδεύουν τα παραπάνω συμβόλαια και διά των οποίων επετράπη η μεταβίβασή τους. Ως προς τον χαρακτήρα τους θεωρούνται αγροτικές εκτάσεις και δεν επανεξετάζονται, όποια μορφή και αν έχουν αποκτήσει σήμερα. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ιδίως πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται αυτοδικαίως. Προκειμένου οι παραπάνω εκτάσεις να ταυτοποιηθούν, λαμβάνεται υπόψη τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 102 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.