Απόφαση 107017/06

Απόφαση 107017/2006: Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 107017/2006: Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001, (ΦΕΚ 1225/Β/2006), 05-09-2006.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση... (ΦΕΚ 136/Α/1992) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 1)ζ) του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1984) και του άρθρου 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παράγραφος 1) και 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 473/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2540/1997 Κύρωση της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια (ΦΕΚ 249/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

6. Την υπ' αριθμό [ΕΟΚ] 2001/42/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 197/30/21-07-2001).

 

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμού ΗΠ/15393/2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου 3010/2002 ... (ΦΕΚ 1022/Β/2002).

 

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμού [Α] 11014/703/Φ104/14-03-2003 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 ... (ΦΕΚ 332/Β/2002).

 

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμού [Α] 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΦΕΚ 1289/Β/1998).

 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της οδηγίας [ΕΟΚ] 1992/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-05-1992 Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕL 206/7/22-07-1992).

 

11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμού [Α] 11764/653/2006 κοινής υπουργικής απόφασης Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας [ΕΟΚ] 2003/4/ΕΚ ... κ.λ.π. (ΦΕΚ 327/Β/2006).

 

12. Την υπ' αριθμό [Α] ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527/Β/2004).

 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις είτε αμιγώς από εθνικούς πόρους είτε μέσω των συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες αυτές, από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Αρμόδια αρχή

Άρθρο 5: Διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε ΣΠΕ των σχεδίων και προγραμμάτων των παραγράφων 1)β και 2 του άρθρου 3

Άρθρο 6: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Άρθρο 7: Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Άρθρο 8: Διασυνοριακές διαβουλεύσεις

Άρθρο 9: Παρακολούθηση των επιπτώσεων

Άρθρο 10: Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

Άρθρο 11: Παραρτήματα

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 28-08-2006.

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.