Νόμος 4685/20 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Διατάξεις δασικής νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) προστίθεται η εξής φράση:

 

{και από νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).}

 

2. Οι οριζόμενες εγκαταστάσεις στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως ισχύει, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι και λοιπά συνοδά έργα και κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία και την πρόσβαση σε αυτές, που εγκαταστάθηκαν κατόπιν διοικητικής πράξης άλλης αρχής, χωρίς όμως άδεια τη δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, οφείλουν να λάβουν έως τις 30-04-2021 την έγκριση επέμβασης του άρθρου 45 του ιδίου νόμου, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 6 του ιδίου άρθρου. Μέχρι το πέρας της τιθέμενης προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί και οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία, εφόσον εκδοθεί η απόφαση έγκρισης επέμβασης.

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του νόμου 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανισμών με συρματόσχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της παρούσας ή λειτουργούν αυτοτελώς, ως ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αισθητική αλλοίωση του τοπίου.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 998/1979 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εκτάσεις που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, επί των οποίων βρίσκονται εγκαταστάσεις και συνοδά έργα που αξιοποιήθηκαν και λειτούργησαν νομίμως, μπορούν να διατίθενται με πράξη της οικείας δασικής Αρχής, τηρουμένης της διαδικασίας του επιτρεπτού της επέμβασης, των υποχρεώσεων και προϋποθέσεων αυτής, της περιβαλλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας, και των απαιτουμένων από τη σχετική περί των υδάτων νομοθεσία αδειών, προς αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση λειτουργίας άντλησης και εμφιάλωσης νερού.}

 

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) τίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται για την ισχύ των παραπάνω αποφάσεων, οι δικαιούχοι, προς τους οποίους έχει μεταβιβασθεί το δικαίωμα, να είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί ή κτηνοτρόφοι.}

 

6. Στο άρθρο 2 του νόμου 4626/2019 (ΦΕΚ 141/Α/2019) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

 

{15. Οι εκτάσεις που μεταβιβάσθηκαν δυνάμει των υπ' αριθμόν 6165/06-03-1930 και 6166/06-03-1930 συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Νικολάου Καββαδία θεωρείται ότι έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα και έχουν καταστεί κλήροι εποικισμού από την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας που συνοδεύουν τα παραπάνω συμβόλαια και διά των οποίων επετράπη η μεταβίβασή τους. Ως προς τον χαρακτήρα τους θεωρούνται αγροτικές εκτάσεις και δεν επανεξετάζονται, όποια μορφή και αν έχουν αποκτήσει σήμερα. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ιδίως πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται αυτοδικαίως. Προκειμένου οι παραπάνω εκτάσεις να ταυτοποιηθούν, λαμβάνεται υπόψη τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν στην περιοχή ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των χερσαίων εγκαταστάσεων για τουριστικούς λιμένες ή για τουριστικά καταφύγια δεν υφίστανται ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως προκύπτει κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της οικείας Δασικής Υπηρεσίας, δύναται για τον σκοπό αυτόν να επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου 998/1979, όπως ισχύουν.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.