Νόμος 4635/19 - Άρθρο 139

Άρθρο 139: Μεταβατική περίοδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, η οποία λαμβάνει χώρα την 01-01-2021, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον συντονισμό των φορέων και των ενεργειών για την προετοιμασία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και τον προσδιορισμό των προγραμματικών στόχων της μεταβατικής περιόδου. Με όμοια απόφαση, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία ένταξης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του, τη διαδικασία παρακολούθησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου για την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και των προγραμμάτων του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους, με δικαιούχο τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και με περίοδο επιλεξιμότητας δαπανών που αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος και λήγει 1 έτος μετά την έγκριση του πρώτου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 134 του παρόντος, και μπορεί να προσδιορίζονται και άλλοι δικαιούχοι των ενεργειών.

 

Κατά την κατάρτιση και εφαρμογή του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου, ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν:

 

α) την κατάρτιση, την ενημέρωση και τον σχεδιασμό της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και των προγραμμάτων του,

β) την υποστήριξη της υλοποίησης των Ειδικών Προγραμμάτων του άρθρου 110 του νόμου 4497/2017 και

γ) την πραγματοποίηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Β' του άρθρου 129 του παρόντος.

 

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 119 παράγραφοι 1 - 7, 200 παράγραφος 8 και 329 του νόμου 4412/2016 και με ανάλογη εφαρμογή:

 

α) της 23451/ΕΥΣΣΑ/493/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, χωρίς διάκριση υποπρογραμμάτων και χωρίς περιορισμό στον προϋπολογισμό κάθε κατηγορίας, και

 

β) της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του νόμου 4314/2014. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι λοιποί οριζόμενοι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τους καταλόγους προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του νόμου 4314/2014 για την εκτέλεση των αντίστοιχων ενεργειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α/2019).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, διαβούλευσης και έγκρισης του πρώτου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και να καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, διαβούλευσης και έγκρισης των επιμέρους προγραμμάτων του πρώτου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.