Νόμος 4646/19

Ν4646/2019: Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4646/2019: Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο, (ΦΕΚ 201/Α/2019), 12-12-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τη φορολογική κατοικία

Άρθρο 2: Προσθήκη άρθρου 5Α στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Άρθρο 3: Τροποποίηση του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τη ρύθμιση των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τις παροχές σε είδος

Άρθρο 5: Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 6: Τροποποίηση του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με τον φορολογικό συντελεστή

Άρθρο 7: Τροποποίηση των άρθρων 15 και 40 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Άρθρο 8: Τροποποίηση των άρθρων 15 και 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με καταβολές προς τους εργαζόμενους για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Άρθρο 9: Τροποποίηση του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με τη μείωση φόρου εισοδήματος

Άρθρο 10: Τροποποίηση του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για την υπαγωγή στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 11: Τροποποίηση του άρθρου 22 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Άρθρο 12: Προσθήκη νέου άρθρου 22Β στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης στις επιχειρήσεις για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 13: Τροποποίηση του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 14: Τροποποίηση του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για φορολογικές αποσβέσεις στα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους

Άρθρο 16: Προσθήκη του άρθρου 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

Άρθρο 17: Προσθήκη νέου άρθρου 42Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τροποποίηση του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με τη φορολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου υπό όρους

Άρθρο 18: Τροποποίηση του άρθρου 43Α, σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με τις δωρεές σε χρήμα και είδος από τα Ιδρύματα προς το Δημόσιο

Άρθρο 20: Προσθήκη άρθρου 48Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για την απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής

Άρθρο 21: Τροποποίηση άρθρων 37, 43Α, 47, 61, 64 και 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων ομολόγων και ομολογιών

Άρθρο 22: Τροποποίηση του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για αποσαφήνιση της ισχύουσας εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου από τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων υπό όρους

Άρθρο 24: Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με τη φορολογία μερισμάτων

Άρθρο 25: Τροποποίηση του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου 71 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με τη βεβαίωση ποσού ίσου με το 95% του φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα και τη μείωση της προκαταβολής φόρου του φορολογικού έτους 2018

Άρθρο 27: Τροποποίηση των άρθρων 71Β και 71Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων και μη εισηγμένων ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 72 του νόμου 4172/2013 για την αναστολή του φόρου υπεραξίας

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του τελωνειακού κώδικα

 

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 15 και προσθήκη νέου άρθρου 54Δ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με τη διακοπή προσβάσεων στις ψηφιακές πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού

Άρθρο 30: Προσθήκη άρθρου 15Α στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 31: Τροποποίηση του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με την παράταση της παραγραφής σε περίπτωση εκκίνησης Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού

Άρθρο 32: Τροποποίηση του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με την προθεσμία παραγραφής

Άρθρο 33: Τροποποίηση του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο

Άρθρο 34: Τροποποίηση του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με την αλληλέγγυα ευθύνη

Άρθρο 35: Τροποποίηση των άρθρων 55Α και 58 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 36: Τροποποίηση του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με το Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 37: Τροποποίηση του άρθρου 65A του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με το φορολογικό πιστοποιητικό

Άρθρο 38: Τροποποίηση του άρθρου 153 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Τελωνειακού Κώδικα

 

Άρθρο 39: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σχετικά με την αναστολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στη μεταβίβαση ακινήτων

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την υπαγωγή σε μειωμένους συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί που δεν διατέθηκε στην κατανάλωση έως την κατάργηση του θετικού συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

 

Κεφάλαιο Δ: Φορολογικές ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης, την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στη φορολογική διοίκηση και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 42: Τροποποίηση του άρθρου 62 του νόμου 4389/2016 για τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Άρθρο 43: Τροποποίηση των περιπτώσεων 1, 3, 4, 7, 9, 12 και 15 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του νόμου 4152/2013 για την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης

Άρθρο 44: Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών για ποσά πολύ μικρού ύψους

Άρθρο 45: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4308/2014 για τη μορφή του προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου

Άρθρο 46: Τροποποίηση του νόμου 2579/1998 για την παράταση του τρόπου φορολόγησης οχημάτων δημοσίας χρήσης

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις σε θέματα φορολογίας κεφαλαίου

 

Άρθρο 47: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 1587/1950 για τη ρύθμιση θεμάτων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 48: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2961/2001 για τη ρύθμιση θεμάτων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Άρθρο 49: Τροποποίηση του νόμου 3427/2005 για τη ρύθμιση θεμάτων Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002 για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων

Άρθρο 51: Τροποποιήσεις του νόμου 1249/1982 σχετικά με τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τροποποιήσεις ειδικών φορολογικών διατάσεων για τη φορολόγηση εταιρειών επενδύσεων

 

Άρθρο 52: Τροποποίηση του νόμου 3746/2009 για τους τόκους ομολογιών

Άρθρο 53: Τροποποίηση του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999 για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία

Άρθρο 54: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 2778/1999 για τον τρόπο φορολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων

Άρθρο 55: Τροποποίηση του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 3371/2005 για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Άρθρο 56: Τροποποίηση του άρθρου 103 του νόμου 4099/2012 για τον τρόπο φορολόγησης των ΟΣΕΚΑ

 

Κεφάλαιο Ζ: Ρυθμίσεις για τα ρυμουλκά και αλιευτικά πλοία και άλλες ρυθμίσεις για τα πλοία

 

Άρθρο 57: Προσδιορισμός και καταβολή τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων

Άρθρο 58: Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας πλοίων δεύτερης κατηγορίας του νόμου [Ν] 27/1975

Άρθρο 59: Ρυθμίσεις για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Άρθρο 60: Ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία

Άρθρο 61: Ρυθμίσεις για τη ναύλωση γυμνού πλοίου

 

Κεφάλαιο Η: Οργανωτικές ρυθμίσεις Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 62: Ρυθμίσεις για την Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Άρθρο 63: Τροποποίηση του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 4557/2018 σχετικά με την εκπροσώπηση του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 64: Τροποποίηση του άρθρου 31 του νόμου 4321/2015 σχετικά με την αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές

Άρθρο 65: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 66: Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής

Άρθρο 67: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 68: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018)

Άρθρο 69: Τροποποίηση του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016)

Άρθρο 70: Αντικατάσταση του άρθρου 15 του νόμου 4440/2016

Άρθρο 71: Τροποποίηση του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016

Άρθρο 72: Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας από μετατάξεις και αποσπάσεις κατά παρέκκλιση του νόμου 4440/2016

Άρθρο 73: Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας από διορισμούς και προσλήψεις

Άρθρο 74: Θέματα ειδικής διαχείρισης Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Άρθρο 75: Τροποποίηση του άρθρου 3Α του νόμου 4182/2013

Άρθρο 76: Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση υπό όρους των αθλητών

Άρθρο 77: Τροποποίηση του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με τη μείωση φόρου για δωρεές από ιδιώτες

Άρθρο 78: Τροποποίηση του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για προσαυξημένη έκπτωση στις φορολογικές αποσβέσεις των μη ρυπογόνων επιβατικών αυτοκινήτων

Άρθρο 79: Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α' Αγαθά του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα

Άρθρο 80: Τροποποίηση του άρθρου 44 του νόμου 4111/2013, σχετικά με την εξαίρεση των αυτοκινήτων πολυτέκνων από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Άρθρο 81: Φορολογικές ρυθμίσεις επί θεμάτων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 82: Τροποποίηση των νόμων 4587/2018 και 3091/2002

Άρθρο 83: Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων

Άρθρο 84: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 85: Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019

Άρθρο 86: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-12-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.