Νόμος 4674/20 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες που προβλέπονται στις αντίστοιχες διατάξεις του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, επεκτείνονται στο σύνολο του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και ασκούνται παράλληλα από τους αρμόδιους φορείς και τον οικείο δήμο, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου:

 

α. ο σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων οδοποιίας (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος α' περίπτωση 7 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), περιλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 7 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006),

 

β. η καθαριότητα και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος β' περίπτωση 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),

 

γ. η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων και η διαρκής βελτίωσή τους (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ' περίπτωση 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),

 

δ. ο έλεγχος στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ' περίπτωση 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),

 

ε. η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ' περίπτωση 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),

 

στ. η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ' περίπτωση 13 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),

 

ζ. η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ' περίπτωση 15 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),

 

η. η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ' περίπτωση 16 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

 

2. Από το ρυθμιστικό πεδίο του παρόντος εξαιρούνται οι αδειοδοτικές αρμοδιότητες των φορέων, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων δημοτικών συμβουλίων, ρυθμίζονται η διαδικασία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος, ως και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται αρμοδιότητες σχετικές με το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1, καθώς και να επεκτείνεται η ισχύς του παρόντος και σε άλλους δήμους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.