Νόμος 4685/20 - Άρθρο 108

Άρθρο 108: Τροποποιήσεις του νόμου 3054/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, των οποίων οι ετήσιες καταναλώσεις για αποκλειστικά ίδια χρήση ανά νομικό πρόσωπο υπερβαίνουν τους 150.000 μετρικούς τόνους και οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του νόμου 3054/2002, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του παρόντος, αντίστοιχα, καθώς και ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των αδειών αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η προθεσμία καταβολής των ανωτέρω ετήσιων τελών και η διαδικασία επιβολής προστίμων, σε περίπτωση διαπίστωσης μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής τους, το ύψος των προστίμων, ο αναλυτικός λογαριασμός εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού υπέρ του οποίου καταβάλλονται τα ανωτέρω τέλη και τα σχετικά πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.}

 

3. Στο άρθρο 14 του νόμου 3054/2002 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Τα πρόστιμα της παραγράφου 5 επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της κατά περίπτωση Αδειοδοτούσας Αρχής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.