Νόμος 4685/20 - Άρθρο 107

Άρθρο 107: Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου φυσικού αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α) Για το Φυσικό Αέριο, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που γίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατ' αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 56. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έως τις 30-09-2020. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια επιλογής, η διάρκεια της υπηρεσίας, ο τρόπος πλήρους κάλυψης τους κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τα ως άνω, ως πάροχος της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Προμηθευτής ή Προμηθευτές Φυσικού Αερίου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μερίδιο στην Ελληνική αγορά, το μερίδιο ανά γεωγραφική περιοχή και τις κατηγορίες Πελατών που έκαστος εξ αυτών εξυπηρετεί.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 81 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ορισμού Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57, σε περίπτωση εξόδου Προμηθευτή από την αγορά λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή, οι Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας οι οποίοι δεν τροφοδοτούν μόνο Μεγάλους Πελάτες, οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως Φυσικό Αέριο στους Πελάτες του προηγούμενου Προμηθευτή. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ορίζονται οι υπόχρεοι της εν λόγω υπηρεσίας, ο τρόπος πλήρους κάλυψης του κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 56, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.