Νόμος 4685/20 - Άρθρο 126

Άρθρο 126: Αύξηση ορίου περιβαλλοντικής απαλλαγής φωτοβολταϊκών σταθμών - απαλλαγή σταθμών για ερευνητικούς σκοπούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), η δεύτερη περίπτωση (παύλα) 0,5 MW για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Έως και 1 MW για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.}

 

2. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) προστίθεται περίπτωση (παύλα) ως εξής:

 

{- 60 kW για αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και για υβριδικούς σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέχρι 100 kW, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων, καθώς και για αιολικούς σταθμούς ισχύος μέχρι 60 kW και υβριδικούς σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέχρι 100 kW των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την προμήθεια και εγκατάσταση των οποίων αναλαμβάνει για λογαριασμό τους το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων με αυτούς.}

 

3. Η περίπτωση β) της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.