Νόμος 3468/06 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Άδειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εντός των ορίων της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός, για όλα τα έργα για τα οποία αρμόδιος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι ο Νομάρχης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει, και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του.

 

Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Αν η άδεια δεν εκδοθεί μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας υποχρεούται να εκδώσει διαπιστωτική πράξη με ειδική αιτιολογία για την αδυναμία έκδοσης της. Η πράξη αυτή με ολόκληρο τον σχετικό φάκελο διαβιβάζεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος αποφασίζει για την έκδοση ή μη της άδειας εγκατάστασης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων. Για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης μπορεί να παρέχεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής γραμματειακή, τεχνική, επιστημονική υποστήριξη αντί αμοιβής, η οποία καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

2. Η άδεια εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων αρμόδιος είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι κατά περίπτωση συναρμόδιοι Υπουργοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, εκδίδεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η άδεια χορηγείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών η οποία ολοκληρώνεται μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

 

3. Μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, ζητά ταυτόχρονα την έκδοση:

 

α) Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

 

β) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κατά το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει, και

 

γ) Άδειας Επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), εφόσον απαιτείται, ή γενικά των αναγκαίων αδειών για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου.

 

4. Ο αρμόδιος Διαχειριστής με απόφαση του χορηγεί μέσα σε 4 μήνες από την κατάθεση σχετικού αιτήματος μη δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης. Προκειμένου για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης:

 

α) για τους οποίους απαιτείται έκδοση άδειας παραγωγής, ο υποψήφιος παραγωγός προσκομίζει στον αρμόδιο Διαχειριστή την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων του σταθμού, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, προκειμένου για την έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που δεσμεύει τον αρμόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο για 3 έτη.

 

β) που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4, αλλά υπόκεινται σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή πρότυπης περιβαλλοντικής δέσμευσης, ο υποψήφιος παραγωγός προσκομίζει στον αρμόδιο Διαχειριστή την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή της πρότυπης περιβαλλοντικής δέσμευσης του σταθμού, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, προκειμένου για την έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που δεσμεύει τον αρμόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο για 6 μήνες.

 

γ) που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 και από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή τους σταθμούς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του παρόντος, ο αρμόδιος Διαχειριστής με απόφαση του χορηγεί εξ' αρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης, που δεσμεύει τον αρμόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο και ισχύει για 6 μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της, εφόσον κατά την υποβολή από τον δικαιούχο στον αρμόδιο Διαχειριστή της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων του σταθμού, κατά περίπτωση για τις περιπτώσεις α' και β', ή της σχετικής αίτησης για Προσφορά Σύνδεσης στην περίπτωση γ', υφίσταται διαθέσιμη χωρητικότητα στα αντίστοιχα ηλεκτρικά δίκτυα. Εάν δεν υφίσταται διαθέσιμη χωρητικότητα, για τις περιπτώσεις α' και β, ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί τροποποιημένη, σε σχέση με τη μη δεσμευτική, οριστική Προσφορά Σύνδεσης με ισοδύναμους, κατά το δυνατό, τεχνικούς και οικονομικούς όρους.

 

Η προτεραιότητα στην έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και δέσμευσης του αντίστοιχου ηλεκτρικού χώρου τηρείται με βάση την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου από τον δικαιούχο στον αρμόδιο Διαχειριστή. Η οριστικοποίηση της Προσφοράς Σύνδεσης γίνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή εντός διαστήματος 1 μήνα από την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

Η διάρκεια ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικοποίησης της.

 

Ειδικά στην περίπτωση των σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υποχρεούνται σε έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων του σταθμού, κατά περίπτωση, εντός 1 μήνα από τη χορήγηση τους, άλλως η διάρκεια ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων του σταθμού κατά περίπτωση.

 

Εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ο Σταθμός Παραγωγής έχει Άδεια Εγκατάστασης εν ισχύ η ισχύς της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται έως την ημερομηνία λήξης της Αδείας Εγκατάστασης.

 

Η ισχύς των περιπτώσεων β και γ της παρούσης παραγράφου αρχίζει από 04-06-2010.

 

Εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που χορηγήθηκε για σταθμό του άρθρου 4 έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται έως την ημερομηνία υλοποίησης των έργων από τον διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης. Η συνολική διάρκεια ισχύος Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που χορηγούνται για σταθμούς του άρθρου 4, συνυπολογιζομένης της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει από τη χορήγησή της:

 

α) τους 18 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ και

β) τους 24 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ.

 

Εάν με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, που κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο διαχειριστής θέτει μεγαλύτερη προθεσμία για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης για τους σταθμούς του άρθρου 4, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας αυτής. Σε περίπτωση που τα έργα σύνδεσης υλοποιούνται από τον παραγωγό, η συνολική διάρκεια ισχύος των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος που ορίζεται με τις αμέσως ανωτέρω περιπτώσεις α' ή β'

 

Για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, τα αιτήματα χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Ενέργειας ισχύος έως και 8 MW υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στον Διαχειριστή του Δικτύου (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ενώ τα αιτήματα για σταθμούς ισχύος άνω των 8 MW υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στον Διαχειριστή του Συστήματος (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Οι Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου, συνεργαζόμενοι όπου αυτό απαιτείται, χορηγούν τις σχετικές Προσφορές Σύνδεσης σε σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα και το Δίκτυο αντίστοιχα, παρέχοντας συνολικά τη βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση σε συνδυασμό με την ορθολογική ανάπτυξη του Συστήματος και του Δικτύου.

 

Είναι δυνατή η υποβολή κοινού αιτήματος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στην Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη εταιρεία που αφορά σε περισσότερους σταθμούς του άρθρου 3 ή και του άρθρου 4, όταν η συνολική ισχύς αυτών ξεπερνά το όριο των 8 MW εφόσον η σύνδεση γίνεται μέσω νέου αποκλειστικού δικτύου και κατασκευή νέου υποσταθμού μέσης τάσης προς υψηλή. Με το αίτημα του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ποιος από τους ενδιαφερομένους του προηγούμενου εδαφίου θα αναλάβει τη διαχείριση των έργων σύνδεσης του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και την ευθύνη για την υλοποίηση τους.

 

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά και σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης των οποίων η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων είτε διατίθεται μέσω του δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, του άρθρου 4, δεν δύναται να υπερβαίνει τους 30 μήνες από τη χορήγησή της.

 

Αν έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της οίκοθεν Δ6/Φ1/13310/2007 (ΦΕΚ 1153/Β/2007) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, τουλάχιστον 45 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης του σταθμού, η τελευταία παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και την ημερομηνία χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 39 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους Ι1.1 και Ι1.2 του άρθρου Ι του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου έκτου του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου 135 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

5. Αφού καταστεί δεσμευτική η Προσφορά Σύνδεσης, ο δικαιούχος ενεργεί:

 

α) για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,

 

β) για τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης και της Σύμβασης Πώλησης, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 12 και τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου. Οι Συμβάσεις αυτές υπογράφονται και ισχύουν από τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται. Η αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης προηγείται της σύναψης Σύμβασης Πώλησης / Λειτουργικής Ενίσχυσης.

 

γ) για τη χορήγηση αδειών, πρωτοκόλλων ή άλλων εγκρίσεων που τυχόν απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την εγκατάσταση του σταθμού, οι οποίες εκδίδονται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης,

 

δ) για την τροποποίηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ως προς τα έργα σύνδεσης, εφόσον απαιτείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 187 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

6. Για την έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει, υποβάλλεται πλήρης φάκελος και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή.

 

Η αρμόδια αρχή εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών δημοσιοποίησης και αποφαίνεται για τη χορήγηση ή μη απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από το χρόνο που ο φάκελος θεωρήθηκε πλήρης. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης, εάν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή του δεν ζητηθούν εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωματικά στοιχεία. Η αδειοδοτούσα αρχή δεν μπορεί να ζητήσει εκ νέου από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωματικά στοιχεία εκτός από διευκρινίσεις επί στοιχείων που είχαν ήδη ζητηθεί εγγράφως.

 

Ειδικά, στην περίπτωση έργων της υποκατηγορίας 3 της δεύτερης (Β') κατηγορίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που κατατάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην υποκατηγορία 4 της δεύτερης (Β') κατηγορίας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εκδίδεται από τον Νομάρχη μέσα σε 2 μήνες από τη διαβίβαση σε αυτόν του σχετικού φακέλου.

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στους οποίους διαβιβάζεται ο φάκελος από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή υποχρεούνται να γνωμοδοτούν για τα θέματα αρμοδιότητας τους και μέσα στα πλαίσια των όρων και προϋποθέσεων χωροθέτησης που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β/2008), όπως ισχύει κατά περίπτωση, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από το νόμο ή τάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία. Αν δεν απαντήσουν μέσα στις προθεσμίες αυτές, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων χορηγείται χωρίς τις γνωμοδοτήσεις τους, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

7. Η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) έτη και μπορεί να ανανεώνεται, με αίτηση που υποβάλλεται υποχρεωτικά έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της, για μία ή περισσότερες φορές, μέχρι ίσο χρόνο κάθε φορά. Μέχρι την έκδοση της απόφασης ανανέωσης εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενοι περιβαλλοντικοί όροι. Μετά το πέρας της λειτουργίας του σταθμού Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, ο φορέας του σταθμού υποχρεούται να αποξηλώσει τους υπερκείμενους του εδάφους εξοπλισμούς και να αποκαταστήσει κατά το δυνατό τις επεμβάσεις σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ή σε περίπτωση απαλλαγής από αυτή, τους όρους που επιβάλλονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας κατά τη χορήγηση της απόφασης απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου.

 

8. α) Κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης οι οποίοι συνδέονται με το Σύστημα, το Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τηρούνται υποχρεωτικά και οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης για τη σύνδεση σταθμών.

 

β) Κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού, ελέγχεται η απόσταση κάθε ανεμογεννήτριας του σταθμού από την πλησιέστερη ανεμογεννήτρια σταθμού του ίδιου ή άλλου παραγωγού, η οποία καθορίζεται με ανέκκλητη συμφωνία των παραγωγών για την οποία ενημερώνεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και οι αδειοδοτούσες αρχές. Αν δεν υπάρξει τέτοια συμφωνία, η απόσταση δεν πρέπει να είναι μικρότερη του επταπλάσιου της διαμέτρου της μεγαλύτερης πτερωτής. Κατά τον έλεγχο αυτό λαμβάνονται υπόψη μόνο οι σταθμοί για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης.

 

9. Περίληψη της άδειας εγκατάστασης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που συστήνεται με το άρθρο 11 του παρόντος και δημοσιεύεται, με ευθύνη του δικαιούχου της, σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα της Περιφέρειας, στα όρια της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός.

 

10. α)1) Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται άπαξ, ισχύει για 2 έτη και μπορεί να παρατείνεται έως δύο φορές, μετά από αίτημα του κατόχου της, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Παράταση αρχικά για 2 έτη εφόσον:

 

α)α) έχουν εκτελεστεί έργα υποδομής του έργου ή και έργα σύνδεσης που αντιστοιχούν σε δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του συνολικού κόστους αυτών ή

β)β) δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ανωτέρω υποπερίπτωσης α)α' αλλά έχουν συναφθεί οι συμβάσεις για την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου ή έχουν εκτελεστεί δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του κόστους αγοράς αυτού ή

γ)γ) υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου ή

δ)δ) υφίσταται υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

 

β) Παράταση για 18 επιπλέον μήνες, εφόσον:

 

α)α) έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης ή

 

β)β) υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.

 

α)1.1. Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης δεν λαμβάνεται υπόψη, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υφίσταται αναστολή της εκτέλεσης της Άδειας Εγκατάστασης ή οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης απαιτούμενης για τη νόμιμη έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης του σταθμού, η οποία έχει διαταχθεί με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου διοικητικού δικαστηρίου, εφόσον κατά την ημερομηνία άρσης της αναστολής είναι σε ισχύ οι λοιπές απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για τη νόμιμη έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης.

 

α)1.2. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου α)1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) δύναται να επανεκδοθεί άπαξ Άδεια Εγκατάστασης, η διάρκεια της οποίας έληξε κατά τη διάρκεια της χορηγηθείσας από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο αναστολής εκτέλεσης είτε της ίδιας της άδειας εγκατάστασης, είτε της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είτε οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης για την έκδοσή της διοικητικής πράξης ή η διάρκεια της άδειας εγκατάστασης έληξε ενώ εκκρεμούσε η έκδοση δικαστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης ή επί της απόφασης αναστολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α)1.3 Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου α.1 της παρούσας παραγράφου 10, δύναται να επανεκδοθεί άπαξ Άδεια Εγκατάστασης, η διάρκεια της οποίας έληξε, ενώ εκκρεμούσε ενώπιον των δικαστηρίων ο έλεγχος του κύρους διοικητικής πράξης, η οποία εμπόδιζε την υλοποίηση του έργου, εφόσον η ανωτέρω διοικητική πράξη ακυρώθηκε με αμετάκλητη απόφαση. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποβάλλει πλήρες αίτημα στην αδειοδοτούσα αρχή για έκδοση νέας Άδειας Εγκατάστασης, συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα για την έκδοσή της δικαιολογητικά και μπορεί να υποβάλει αίτημα για εκ νέου χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, χωρίς να ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

α) Εφόσον απορρίφθηκε αμετάκλητα από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο η αιτηθείσα ακύρωση της άδειας εγκατάστασης ή της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης για την έκδοση της διοικητικής πράξης.

 

β) Εφόσον ακυρώθηκε αμετάκλητα από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης διοικητική πράξη και στη συνέχεια αυτές επανεκδόθηκαν νομίμως σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση.

 

γ) Εφόσον ακυρώθηκε αμετάκλητα από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο η άδεια εγκατάστασης για τυπικούς λόγους και υπό την προϋπόθεση ότι η επανέκδοσή της θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση, χωρίς τις τυπικές πλημμέλειες της ακυρωθείσας άδειας εγκατάστασης.

 

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει πλήρες αίτημα στην αδειοδοτούσα αρχή για έκδοση νέας Άδειας Εγκατάστασης, συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα για την έκδοσής της δικαιολογητικά, και μπορεί να υποβάλλει αίτημα για εκ νέου χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, χωρίς να ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

β)1) Εάν μέχρι την παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων, δεν έχει υποβληθεί αίτημα στον αρμόδιο διαχειριστή για έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού: α) παύει να ισχύει αυτοδικαίως η άδεια παραγωγής, εκδιδομένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη ή σύμβαση που αφορούν στο σταθμό καιβ) κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παράγραφος 3 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) και ο φορέας του σταθμού υποχρεούται στην αποκατάσταση του χώρου εγκατάστασης στη μορφή που είχε πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εφόσον ο χώρος εγκατάστασης αφορά δημόσια γη.

 

γ)1) Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου β)1, η άδεια παραγωγής δεν ανακαλείται εάν μέχρι την παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων, έχει εκτελεστεί έργο που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου: α) κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παράγραφος 3 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) και β) χορηγείται, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, νέα άδεια εγκατάστασης για ολοκλήρωση του έργου σε εύλογο χρόνο, που προσδιορίζεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου:

 

α) τροποποιείται η άδεια παραγωγής και προσαρμόζεται κατάλληλα η ισχύς ώστε το έργο να μπορεί να είναι λειτουργικό και β) εντός διαστήματος 2 μηνών από τη λήξη της άδειας εγκατάστασης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας παραγωγής αίτημα για χορήγηση νέας άδειας εγκατάστασης συνοδευόμενο από την τροποποιημένη άδεια παραγωγής, τεκμηριωμένη πρόταση ολοκλήρωσης και σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

 

δ)1) Στις περιπτώσεις:

 

α. συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 150 MW,

β. έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το διάστημα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η άδεια εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος,

γ. υβριδικών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλιοθερμικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος P≥ 10 MW και

δ. μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων,

 

επιτρέπεται η παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον κάτοχο της άδειας.

 

Ηλιοθερμικοί σταθμοί ισχύος P≥ 10 MW, που είχαν άδεια εγκατάστασης σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013), υπάγονται στην περίπτωση γ' της υποπαραγράφου δ)1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νόμου 4203/2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013), του άρθρου 44 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 68 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με το άρθρο 47 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

11. Για τη λειτουργία των σταθμών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 απαιτείται άδεια λειτουργίας.

 

Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και έλεγχο από κλιμάκιο των αρμόδιων Υπηρεσιών της τήρησης των τεχνικών όρων εγκατάστασης στη δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού, καθώς και έλεγχο της διασφάλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του, που μπορεί να διενεργείται και από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 15.

 

Για τα έργα των περιπτώσεων α' έως δ' του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η έκδοση τμηματικών αδειών λειτουργίας για πλήρως αποπερατωμένα τμήματα τους που έχουν τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια, ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή δεν παρατείνεται η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.

 

Για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως και δ της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η άπαξ έκδοση τμηματικής άδειας λειτουργίας για πλήρως αποπερατωμένο τμήμα τους, που έχει τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια και το οποίο αφορά τουλάχιστον στο 50% της συνολικής ισχύος για την οποία έχει εκδοθεί η οικεία άδεια εγκατάστασης. Η άδεια εκδίδεται μετά από υποβολή επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον η μη ολοκλήρωση του έργου οφείλεται σε εκκρεμοδικία ή σε λογούς που αποδεδειγμένα, δεν συνιστούν παράλειψη ή οποιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα του κατόχου της άδειας εγκατάστασης, με την προϋπόθεση ότι έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. Η τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια του πλήρως αποπερατωμένου τμήματος του έργου βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

12. Η άδεια λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. ισχύει για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διάστημα. Ειδικά για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη. Κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της άδειας λειτουργίας δεν απαλλάσσεται ο δικαιούχος από την υποχρέωση της έκδοσης ή ανανέωσης της ισχύος άλλων αδειών που απαιτούνται από σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αν μεταβιβασθεί ο σταθμός, ο νέος δικαιούχος υποκαθίσταται, έναντι του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου του. Στην περίπτωση αυτή, στο νέο φορέα μεταβιβάζεται και η άδεια παραγωγής, μετά από απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Μετά τη μεταβίβαση τροποποιείται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, και η άδεια λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου.

 

13. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4, απαλλάσσονται και από την υποχρέωση να λάβουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Αντίθετα, υποχρεούνται στην τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986.

 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί και ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, εξαιρούνται, από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

 

Ομοίως εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που εγκαθίστανται σε γήπεδα, εφόσον η εγκατεστημένη ηλεκτρική Ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα εξής όρια ανά τεχνολογία:

 

0,5 MW για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία,
0,5 MW για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων,
Έως και 1 MW για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.,
20 kW για αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής
60 kW για αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και για υβριδικούς σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέχρι 100 kW, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων, καθώς και για αιολικούς σταθμούς ισχύος μέχρι 60 kW και υβριδικούς σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέχρι 100 kW των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την προμήθεια και εγκατάσταση των οποίων αναλαμβάνει για λογαριασμό τους το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων με αυτούς.

 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας θεωρείται αυτή χορηγηθείσα. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης εξετάζεται μόνο η εγκατεστημένη Ισχύς του σταθμού και ότι ο χώρος εγκατάστασης δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις α' έως β' του επόμενου εδαφίου.

 

Κατ' εξαίρεση, υπόκεινται σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση προς τα ανωτέρω όρια εφόσον:

 

α) εγκαθίστανται σε γήπεδα που βρίσκονται σε οριοθετημένες περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από 100 m από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή

 

β) γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των 150 m, με σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι' αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική Ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΓ8.5 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 119 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

14. Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με σκοπό την ηλεκτρονική υποστήριξη της αδειοδότησης αυτών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται οι προδιαγραφές για την οργάνωση, ανάπτυξη, λειτουργία, οι ειδικότερες προδιαγραφές για τη συνεργασία αυτού με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων αρχών, υπηρεσιών και φορέων και κάθε σχετικό θέμα του ανωτέρω Ηλεκτρονικού Μητρώου. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται εντός 10 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 

Το ηλεκτρονικό μητρώο ενεργοποιείται εντός 18 μηνών από τη δημοσίευση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

 

Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης καταργείται η υπουργική απόφαση οίκοθεν ΥΑΠΕ/Φ1/24840/2010 (ΦΕΚ 1900/Β/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 210 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

15. Στις συμβάσεις σύνδεσης που συνάπτει ο αρμόδιος Διαχειριστής με τους φορείς σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που εξαιρούνται από τη λήψη άδειας παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, καθορίζεται προθεσμία σύνδεσης στο Σύστημα ή Δίκτυο, η οποία είναι αποκλειστική, και ορίζεται εγγύηση ή ποινική ρήτρα που καταπίπτει αν ο φορέας δεν υλοποιήσει τη σύνδεση εντός της καθορισθείσας προθεσμίας. Πιθανά έσοδα από την κατάπτωση των εγγυήσεων ή ποινικών ρητρών αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασμού, κατά το άρθρο 40 του νόμου 2773/1999, που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στον οποίο και αποδίδονται.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται το είδος και το ύψος των ανωτέρω ρητρών και εγγυήσεων οι οποίες κλιμακώνονται ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την κατάπτωση τους, ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από αυτές στον Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού, ο αρμόδιος Διαχειριστής προβαίνει ακωλύτως στη σύναψη των Συμβάσεων Σύνδεσης με τους κατά τα ανωτέρω υπόχρεους φορείς, οι οποίοι, μετά την έκδοση της, υποχρεούνται στην παροχή των εγγυήσεων που θα καθορίσει.

 

Από την υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εξαιρούνται οι σταθμοί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανεξαρτήτως ισχύος που εγκαθίστανται σε κτίρια, καθώς και οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ανεξαρτήτως ισχύος για τους οποίους έχει υπογραφεί σύμβαση σύνδεσης πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο Ι5.1 του άρθρου Ι του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013).

 

16. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 

17. Στην κοινή απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) συμπεριλαμβάνονται και τα έργα και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών, για την κατάταξή τους σε κατηγορίες, ανάλογα με τους βαθμούς όχλησης, που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 προστέθηκε με την παράγραφο ΙΓ8.15 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.