Νόμος 4685/20 - Άρθρο 125

Άρθρο 125: Επαναφορά ισχύος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε κορεσμένο δίκτυο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί κορεσμένου δικτύου, κάτοχοι σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που είναι εγκατεστημένοι σε κορεσμένο δίκτυο, η ισχύς των αρχικών αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης των οποίων είχε μειωθεί κατόπιν αιτήματος τους από την 01-01-2016 και έπειτα και είχαν εκδοθεί προς τούτο σχετικές αποφάσεις ή βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, δύνανται να υποβάλλουν εκτός κύκλου αίτημα για αύξηση της ισχύος των υφιστάμενων Αδειών Παραγωγής τους μέχρι την ισχύ της αρχικής Άδειας Παραγωγής ή αίτημα για έκδοση νέας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για τη συνολική ισχύ που μειώθηκε κατά τα ανωτέρω. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται παραδεκτώς εφόσον, πλέον των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις: α) αιτών φορέας παραμένει ο ίδιος με εκείνον της αρχικής άδειας παραγωγής ή έχει την ίδια μετοχική σύνθεση και β) δεν έχει εκδοθεί Άδεια Παραγωγής και δεν εκκρεμεί αίτημα για έκδοση Άδειας Παραγωγής για την ίδια θέση εγκατάστασης κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Οι αιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου αξιολογούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά προτεραιότητα.

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσει τον φορέα από την τήρηση της περιβαλλοντικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), ώστε αυτή να εναρμονιστεί με την περιβαλλοντική αδειοδότηση που είχε χορηγηθεί στην αρχική άδεια παραγωγής πριν τη μείωση ισχύος αυτής, καθώς και από την υποχρέωση έκδοσης οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί κορεσμένου δικτύου, με πρόβλεψη διασύνδεσης στο ίδιο σημείο σύνδεσης με την αρχικά εκδοθείσα οριστική προσφορά σύνδεσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.