Νόμος 4685/20 - Άρθρο 134

Άρθρο 134: Ρύθμιση ζητημάτων για την υλοποίηση πράξεων εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα στα οποία κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους συμφωνία. Στην έννοια της κατά το προηγούμενο εδάφιο συμφωνίας υπάγονται, ενδεικτικά, πάσης φύσεως προσύμφωνα, συμφωνητικά και συμβάσεις με ή χωρίς συμβολαιογραφικό τύπο, που υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος των φορέων αυτών με πιστωτικά ιδρύματα ή ειδικούς διαδόχους αυτών, με τα οποία ρυθμίζεται η εξόφληση δανειακών τους υποχρεώσεων και πάσης φύσεως λοιπών οφειλών με καταβολή κεφαλαίου και τόκων, η απομείωση οφειλομένων ποσών από οποιαδήποτε αιτία και η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναγνώριση ή άφεση χρέους.

 

2. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα στα οποία κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, κατά την υπογραφή των συμφωνιών της παραγράφου 1, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής φόρων, τελών χαρτοσήμου και λοιπών υπέρ του Δημοσίου τελών και δικαιωμάτων, πάσης φύσεως εισφορών υπέρ τρίτων, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, πλην των φόρων κεφαλαίου και του φόρου προστιθέμενης αξίας.

 

3. Η διάταξη του παρόντος ισχύει έως τις 30-06-2020.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.