Νόμος 4685/20 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων μπορεί να είναι ιδιώτες και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014). Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου μετά από έγκριση της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) όπως ισχύει κάθε φορά για τριετή θητεία.

 

3. Για την επιλογή των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων εισηγείται στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ένα μέλος του και ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

4. Η θητεία στις θέσεις του Γενικού Διευθυντή, των Διευθυντών και των Τμηματαρχών είναι τριετής, αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.