Νόμος 4685/20 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Πόροι και Οικονομική Διαχείριση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πόροι του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής προέρχονται από:

 

α) Τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

β) Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό Προϋπολογισμό και Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων).

 

γ) Χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.

 

δ) Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

ε) Ίδια έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του προς τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασμό τρίτων και άσκηση ήπιας μορφής εμπορικής δραστηριότητας.

 

στ) Έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια κάθε μορφής, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες πηγές.

 

ζ) Έσοδα από την εφαρμογή εισιτηρίου εισόδου σε προστατευόμενες περιοχές για οικοτουριστικούς σκοπούς και ποσοστό από έσοδα από τις άδειες θήρας, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

η) Έσοδα από δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από προϊόντα που παράγει ή εκμεταλλεύεται, εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες, έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειμένου.

 

θ) Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

 

ι) Ποσοστά, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας από πόρους που προέρχονται από την εκμετάλλευση από διάφορες εταιρείες των ενεργειακών πηγών της χώρας, από έσοδα από τη χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόμενων περιοχών, από έσοδα από την εκμετάλλευση δημοσίων χώρων από επαγγελματίες και έσοδα από την επιβολή προστίμων για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πέραν αυτών που καταλήγουν στο Πράσινο Ταμείο.

 

ι)α) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

2. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή και από εθνικούς πόρους ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από ιδιώτες. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να ορίζεται ως δικαιούχος, συνδικαιούχος ή και ενδιάμεσος φορέας των ως άνω προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών του από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες επενδύσεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2957/1954 (ΦΕΚ 186/Α/1954) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

 

3. α) Οι αναγκαίες για τη λειτουργία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και την εκπλήρωση της αποστολής του πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του.

 

β) Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων και έργων πραγματοποιούνται προκειμένου να παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες δράσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους και τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του.

 

γ) Μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων του φορέα, η οποία δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του φορέα. Ο οικονομικός απολογισμός περιλαμβάνει ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος.

 

δ) Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνονται από 2 ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές που ορίζονται με απόφαση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές που ασκούν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο υποβάλλουν μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε η διενέργεια διαχειριστικού ή άλλου οικονομικού ελέγχου και να καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος άσκησης αυτού.

 

ε) Το διαχειριστικό έτος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρο 43 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

 

στ) Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής συντάσσει Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, με τον οποίο καθορίζονται κυρίως ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης των πιστώσεων και ο τρόπος εκτέλεσης των κάθε είδους δαπανών του. Με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, ο οποίος εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζονται ιδίως τα θέματα διαχείρισης υλικού, περιουσιακών στοιχείων, καταβολής μισθοδοσίας, κατάρτισης προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.