Νόμος 4685/20 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Αξιολόγηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών διενεργείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Η αξιολόγηση του έργου των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών διενεργείται κατ' έτος βάσει στόχων που εξειδικεύονται στα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Η αξιολόγηση της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών διενεργείται κατ' έτος με βάση μεθοδολογία και πρότυπα που ορίζει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της Επιτροπής Φύσης 2000 και δημοσιοποιείται, μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

 

α) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ρυθμίσεων της περιοχής ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, όπως αυτές προβλέπονται από την πράξη χαρακτηρισμού και το Σχέδιο Διαχείρισης, ως προς την κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών,

 

β) τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης σε σχέση με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους προστασίας και διαχείρισης της περιοχής και τους στόχους διατήρησης (conservation objectives) των προστατευόμενων περιοχών (είδη, τύποι οικοτόπων) σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης και το Πρόγραμμα Εφαρμογής του, της παραγράφου 2 του άρθρου 33,

 

γ) την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (στελεχών, χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, πρόσθετων εσόδων και λοιπών πόρων) της κάθε Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και τον οικονομικό απολογισμό της,

 

δ) τη συμβολή των δράσεων της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης,

 

ε) την αξιολόγηση της συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και τον βαθμό συμμετοχής τους στη διαχείριση της περιοχής,

 

στ) τους στόχους και το Πρόγραμμα Εφαρμογής για το επόμενο έτος, και

 

ζ) τη διαχείριση των έκτακτων περιστατικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.