Νόμος 4685/20 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Εργαλεία του Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εργαλεία του Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ), με τα οποία δημιουργούνται οι συστημικές σχέσεις των φορέων του, με στόχο την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές είναι τα ακόλουθα:

 

α) η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και το Πενταετές Σχέδιο Δράσης της του άρθρου 17 παράγραφος 3 περίπτωση α' του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), όπως η περίπτωση α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), καθώς και τα λοιπά εργαλεία της παραγράφου 3 του νόμου 3937/2011,

 

β) το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ,

 

γ) τα Προεδρικά Διατάγματα χαρακτηρισμού, οριοθέτησης και όρων προστασίας και χρήσεων γης των προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ) του άρθρου 47,

 

δ) τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου άρθρου 47,

 

ε) τα εγκεκριμένα Σχέδια Δράσης προστασίας ειδών και τύπων οικοτόπων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3937/2011,

 

στ) οι Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 37 και τα Μνημόνια Συνεργασίας του άρθρου 38 που συνάπτει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με άλλους δημόσιους φορείς,

 

ζ) το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης της Πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές το οποίο υλοποιείται και λειτουργεί επιχειρησιακά από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,

 

η) η εποπτεία της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και ειδών του άρθρου 11 της Οδηγίας 1992/43 ΕΟΚ και οι εθνικές εκθέσεις του άρθρου 17 της Οδηγίας 1992/43/ΕΟΚ και του άρθρου 12 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

 

2. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εκπονεί πρόγραμμα εφαρμογής των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης κάθε προστατευόμενης περιοχής που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.