Νόμος 4685/20 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Πιστοποιημένοι Αξιολογητές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών καταρτίζεται ανά κατηγορία ή/και είδος έργων και τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πιστοποίηση των αξιολογητών διενεργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Μητρώο εγγράφονται αξιολογητές με εξειδικευμένη και επαρκή εμπειρία σε όλους τους τομείς εξειδίκευσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και κατηγοριών έργων.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του νόμου 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ανατίθεται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή η άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 3 είτε κατόπιν αιτήματος της ίδιας είτε κατόπιν αιτήματος που απευθύνεται σε αυτήν από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβάλλεται είτε κατά την έναρξη ή/και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6. Η επιλογή Αξιολογητή γίνεται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, μέσω κλήρωσης που διεξάγεται από την ίδια. Σε κάθε περίπτωση, από την επιλογή αποκλείεται ο συντάκτης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό εξέταση έργου ή δραστηριότητας.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του νόμου 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ειδικότερα, οι Πιστοποιημένοι Αξιολογητές, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των άρθρων 3 και 4, προβαίνουν σε έλεγχο πληρότητας και ενδελεχή έλεγχο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποστολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στους αρμόδιους δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες προς γνωμοδότηση, ανάρτηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε δημόσια διαβούλευση, υποβολή αιτήματος στον Πρόεδρο του αρμόδιου Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για σύγκλησή του στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή αντίστοιχα, Σχεδίου απόφασης απόρριψης.

 

Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Αξιολογητή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί ποιες από τις γνωμοδοτήσεις που τυχόν δεν υπεβλήθησαν είναι ουσιώδεις, προκειμένου να υποδείξει στον Αξιολογητή εάν απαιτείται η σύγκληση του αρμόδιου Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Το Σχέδιο του Αξιολογητή υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η οποία προβαίνει σε αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των γνωμοδοτήσεων, των απόψεων του κοινού και του φορέα και κατά περίπτωση εγκρίνει, με ή χωρίς τροποποιήσεις ή το απορρίπτει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών.

 

Εν συνεχεία, εκδίδει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή την απόφαση απόρριψης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών.

 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η σχετική απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή αντίστοιχα, από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Επιπροσθέτως, οι Αξιολογητές δύνανται να αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, τον έλεγχο πληρότητας και την αξιολόγηση του Φακέλου Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και να εισηγούνται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

 

Ομοίως, δύνανται να αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, τον έλεγχο πληρότητας και την αξιολόγηση του Φακέλου Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, να εισηγούνται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και να συντάσσουν, εφόσον τους ζητείται, το σχέδιο απόφασης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση α)α) της περίπτωσης

 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6. Σε κάθε περίπτωση, οι Αξιολογητές δεσμεύονται από τις ελάχιστες προθεσμίες που τίθενται για τη διεκπεραίωση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή των επιμέρους σταδίων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

Ο Αξιολογητής δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, κατά την κρίση του, να ζητά τη συνδρομή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής για την έγκαιρη και ορθή διεκπεραίωση του έργου του.}

 

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16 του νόμου 4014/2011 προστίθενται περιπτώσεις ε) και στ) ως εξής:

 

{ε) η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την είσπραξη από τον Αξιολογητή της αμοιβής του και

 

στ) η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής του Αξιολογητή από τον φορέα του έργου.}

 

5. Στο άρθρο 16 του νόμου 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Στις περιπτώσεις που η ανάθεση ορισμένου έργου σε Πιστοποιημένο Αξιολογητή διενεργείται κατόπιν αιτήματος του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ο τελευταίος υποχρεούται σε καταβολή της προβλεπόμενης από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 αμοιβής απευθείας στο Δημόσιο Ταμείο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.