Νόμος 4685/20 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 18 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Από την 01-01-2021 όλα τα έγγραφα που αφορούν στην έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, περιλαμβανομένων των αιτήσεων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεων των φορέων της Διοίκησης, σχεδίων Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και κάθε σχετική αλληλογραφία, διακινούνται αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). Η δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, θα διεξάγεται μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου. Από τη ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν σε κατασκευές κεραιών, οι αιτήσεις ή/και δηλώσεις των οποίων διεκπεραιώνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (ΣΗΛΥΑ), μέχρι τη διασύνδεση του τελευταίου με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.