Νόμος 4685/20 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Συμβάσεις έμμισθης εντολής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 γ)γ) και ι)ι) του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ)γ) Κλάδου Νομικών, θέσεις 30.

ι)ι) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή, θέσεις 63.}

 

2. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή της ΕΚΧΑ ΑΕ, οι οποίοι:

 

α) δεν μεταφέρθηκαν στον Φορέα, καταλαμβάνουν θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή της υποπερίπτωσης ι)ι) της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4512/2018, εφόσον εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος:

 

α)α) δηλώσουν ότι επιθυμούν να καταλάβουν θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Φορέα και

 

β)β) υποβάλλουν ανέκκλητη δήλωση παραίτησης από εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ενώπιον Δικαστηρίων και ένδικα μέσα, καθώς και από οιαδήποτε άλλη αξίωσή τους έναντι του Φορέα, η οποία αφορά σε κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα για το διάστημα από τη λύση σχέσης εργασίας έως την σύναψη της σύμβασης έμμισθης εντολής.

 

Για όσους καταλάβουν σύμφωνα με τα ανωτέρω οργανική θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή, το ποσό της αποζημίωσης που τους έχει καταβληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/2013), επιστρέφεται στον Φορέα μέσω παρακράτησης από την μισθοδοσία τους σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση λύσης για οιονδήποτε λόγο της σύμβασης έμμισθης εντολής με τον Φορέα μετά την κατάληψη της ως άνω θέσης, επιστρέφεται στον Φορέα το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης στο σύνολό του.

 

β) μεταφέρθηκαν σε θέσεις κλάδου ΠΕ Νομικών του Φορέα, μεταφέρονται και καταλαμβάνουν θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή της υποπερίπτωσης ι)ι) της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4512/2018, εφόσον εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος,

 

α)α) δηλώσουν ότι επιθυμούν να καταλάβουν θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Φορέα και

 

β)β) υποβάλλουν ανέκκλητη δήλωση παραίτησης από εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ενώπιον Δικαστηρίων και ένδικα μέσα, καθώς και από οιαδήποτε άλλη αξίωσή τους έναντι του Φορέα, η οποία αφορά σε κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα για το διάστημα από τη λύση της σύμβασης έως την κατάληψη της θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

 

Με την υποβολή της δήλωσης της υποπερίπτωσης α)α) της περίπτωσης β) θεωρείται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επαναδιορισμού κατά το άρθρο 27 του νόμου [Ν] 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/2013) σε Δικηγορικό Σύλλογο της Χώρας.

 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, για την κατάληψη θέσης εμμίσθου δικηγόρου υπογράφεται σύμβαση έμμισθης εντολής.

 

Οι δικηγόροι της περίπτωσης α) διατηρούν τις αποδοχές που ελάμβαναν κατά τη λύση της σύμβασης έμμισθης εντολής.

 

Οι δικηγόροι της περίπτωσης β) λαμβάνουν τις αποδοχές που ελάμβαναν πριν τη μεταφορά τους σε θέσεις ΠΕ Νομικών του Φορέα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.