Νόμος 4512/18 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα συνιστώνται 368 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 12 θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:

 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις 247 θέσεις:

 

α)α) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις 40.

β)β) Κλάδου Οικονομικού, θέσεις 18.

γ)γ) Κλάδου Νομικών, θέσεις 30.

δ)δ) Κλάδου Μηχανικών, θέσεις 14.

ε)ε) Κλάδου Μηχανικών με ειδικότητα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, θέσεις 77.

στ)στ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις 18.

ζ)ζ) Κλάδου Γεωτεχνικών, θέσεις 4.

η)η) Κλάδου Γεωτεχνικών με ειδικότητα Δασολόγων, θέσεις 7.

θ)θ) Κλάδου Περιβάλλοντος, θέσεις 6.

ι)ι) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή, θέσεις 63.

 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 33 θέσεις:

 

α)α) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις 10.

β)β) Κλάδου Λογιστικού, θέσεις 10.

γ)γ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις 2.

δ)δ) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών, θέσεις 5.

ε)ε) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, θέσεις 6.

 

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 100 θέσεις:

 

α)α) Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις 88.

β)β) Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, με ειδικότητα λογιστική θέσεις 4.

γ)γ) Κλάδου Τεχνικών, θέσεις 3.

δ)δ) Κλάδου Προσωπικού Η/Υ, θέσεις 4.

ε)ε) Κλάδου Οδηγών, 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

2. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα (Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματά τους) συστήνονται 582 ενιαίες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού χαρακτήρα, οι οποίες κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 316 θέσεις:

 

α)α) Κλάδου Νομικών, 120 θέσεις.

β)β) Κλάδου Μηχανικών με ειδικότητα Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, θέσεις 84.

γ)γ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις 17.

δ)δ) κλάδου Διοικητικού, θέσεις 82.

ε)ε) Κλάδου Οικονομικού, θέσεις 17.

 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις 108:

 

α)α) Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις 40.

β)β) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, θέσεις 34.

γ)γ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις 34.

 

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις 154, του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.

 

3. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 

4. Οι θέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πληρούνται εφόσον, μετά την κατάργηση των θέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 20, το προσωπικό που υπηρετεί στη Κεντρική και τις Περιφερειακές υπηρεσίες του Φορέα, υπολείπεται των θέσεων που συστήνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κατά τον αντίστοιχο αριθμό. Από τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι θέσεις των υποπεριπτώσεων α)α', β)β', γ)γ' και ε)ε' της περίπτωσης α' και οι υποπεριπτώσεις β)β' και γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου κατανέμονται και ανακατανέμονται στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.