Νόμος 4688/20 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Οργανωτικά θέματα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση ζ)ζ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 72/2018 (ΦΕΚ 141/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ)ζ. Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με ευρωπαϊκές και άλλες τράπεζες πληροφοριών και στατιστικές αρχές και την καταβολή συνδρομών σε αυτές, όπου απαιτείται, καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνή fora και οργανισμούς.}

 

2. Η υποπερίπτωση εε 'της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε. Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστημιακές κοινότητες, εξειδικευμένους φορείς και ομάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την καταβολή συνδρομών όπου απαιτείται κατά περίπτωση από την Κεντρική Υπηρεσία ή και τις Υπηρεσίες Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Εξωτερικού.}

 

3. Προστίθεται υποπερίπτωση ι)δ)ι)δ' στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 72/2018 ως εξής:

 

{ι)δ)ι)δ. Τη φροντίδα για την καταστροφή του άχρηστου υλικού των Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Εξωτερικού.}

 

4. Η υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε. Την κατάρτιση των προδιαγραφών, όρων και απαιτήσεων για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στην Ελλάδα και την προώθησή τους στο Τμήμα Προμηθειών για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.}

 

5. Η υποπερίπτωση ι)στ)ι)στ' της περίπτωσης β ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)στ)ι)στ. Την παρακολούθηση των αναλώσεων και την καταγραφή των αναγκών ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης στο εσωτερικό.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 72/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Συντάσσουν και υποβάλλουν για έγκριση στη Γενική Διεύθυνση και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής και Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων) ετήσια Προγράμματα Δράσης. Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις προβολής και προώθησης του ελληνικού τουρισμού στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, όπως κάθε είδους διαφήμιση σε έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα μέσα, οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλου είδους εκδηλώσεων, διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για εκπροσώπους των ΜΜΕ και της τουριστικής αγοράς αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε άλλη δράση προβολής.}

 

7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 72/2018 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι αριθμός των θέσεων τακτικού προσωπικού, των Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Εξωτερικού ανέρχεται σε 25 και κατανέμονται ως εξής:

 

α. Μία (1) θέση Προϊσταμένου κατηγορίας εκπαίδευσης / εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Β' σε όλες τις υπηρεσίες.

 

β. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου κατηγορίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Β' σε καθεμία από τις Υπηρεσίες: Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Κάτω Χωρών, Σκανδιναβίας και Κίνας.

 

2. Ο αριθμός των θέσεων επιτόπιου προσωπικού των Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Εξωτερικού ανέρχεται σε 47 και κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

α. Τέσσερις (4) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας και Ρωσίας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

β. Τρεις (3) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Αυστρίας, Κάτω Χωρών, Ιταλίας, Γαλλίας, Σκανδιναβίας, Ρουμανίας και Κίνας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

γ. Δυο (2) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Ισπανίας, Κύπρου, Πολωνίας και Σερβίας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

δ. Μια (1) θέση σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Τουρκίας και Ισραήλ, με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.