Νόμος 4688/20 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4582/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 29: Μεταθέσεις - αποσπάσεις

 

1. Η μετάθεση των υπαλλήλων του άρθρου 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 72/2018 (ΦΕΚ 141/Α/2018) διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία προθεσμία για τη μετάβαση στη νέα θέση του, προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους 2 κατ' ανώτατο όριο μήνες. Σε έκτακτες περιπτώσεις και με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του υπό μετάθεση υπαλλήλου, η μετάβαση στη νέα θέση του μπορεί να είναι άμεση.

 

2. Η διάρκεια της μετάθεσης είναι 3 έτη. Η παράταση της μετάθεσης επιτρέπεται έως 3 επιπλέον έτη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 6 μήνες πριν από τη λήξη της. Για την παράταση της μετάθεσης, το υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας και λαμβάνει υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου και τη γενικότερη απόδοσή του.

 

3. Η μετάθεση παύει αυτοδίκαια όταν λήξει το χρονικό όριο της παραγράφου 2. Ο υπάλληλος, μετά τη λήξη της μετάθεσης, επανέρχεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

4. Η απόσπαση των υπαλλήλων του άρθρου 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 72/2018 διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Με το έγγραφο με το οποίο ανακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπασή του, τάσσεται η αναγκαία προθεσμία για τη μετάβαση στη νέα θέση του, προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους 2 κατ' ανώτατο όριο μήνες. Σε έκτακτες περιπτώσεις και με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του υπό απόσπαση υπαλλήλου, η μετάβαση στη νέα θέση του μπορεί να είναι άμεση.

 

5. Η διάρκεια της απόσπασης είναι 3 έτη. Επιτρέπεται η παράταση της απόσπασης έως 3 επιπλέον έτη με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 6 μήνες πριν από τη λήξη της. Για την παράταση της απόσπασης, το υπηρεσιακό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας και λαμβάνει υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου και τη γενικότερη απόδοσή του.

 

6. Η απόσπαση παύει αυτοδίκαια όταν λήξει το χρονικό όριο της παραγράφου 5. Ο υπάλληλος, μετά από τη λήξη της απόσπασης, επανέρχεται στην υπηρεσία προέλευσης. Υπάλληλος που ήδη υπηρέτησε για 1 ή περισσότερες θητείες στο εξωτερικό και έχει επανέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, μπορεί να συμμετάσχει, ύστερα από σχετική προκήρυξη, στις κρίσεις για την εκ νέου μετάθεση ή απόσπασή του στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Εξωτερικού.

 

7. Εξαιρούνται των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 5 οι ήδη υπηρετούντες σε Υπηρεσίες Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Εξωτερικού Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Προϊστάμενοι, για τους οποίους έχει ήδη εγκριθεί συνολικός χρόνος παράτασης θητείας 6 ετών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.