Νόμος 4688/20 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Δυνατότητα λειτουργίας συστημάτων τηλεϊατρικής στα Ιατρεία Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 31 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στα ιατρεία των παραπάνω περιπτώσεων είναι δυνατόν να λειτουργούν πιστοποιημένα συστήματα (α) τηλεϊατρικής, με τα οποία να καθίσταται δυνατή η τηλεμετρία για παθήσεις, όπως καρδιαγγειακές, μεταβολικές, δερματικές, αναπνευστικές, ουρολογικές, ρευματολογικές και (β) απομακρυσμένης διασύνδεσης, τηλεγνωμάτευσης και τηλεσυνεδρίας με ιατρικό και ειδικό προσωπικό υγείας μέσω κινητής τεχνολογίας. Στην περίπτωση του ιατρείου ιαματικού τουρισμού η διαχείριση των ανωτέρω συστημάτων πραγματοποιείται από τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό που στελεχώνει το ιατρείο ιαματικού τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού εξειδικεύονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας των συστημάτων τηλεϊατρικής του προηγούμενου εδαφίου, προσδιορίζονται οι ελάχιστες αναγκαίες τεχνολογικές απαιτήσεις για την ασφαλή και σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων λειτουργία τους, καθορίζεται ο ελάχιστος αναγκαίος συνοδός τεχνολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία των αναφερόμενων ιατρείων και την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής στους ανωτέρω τομείς, καθώς και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.