Νόμος 4688/20 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, και ιδίως θέματα που αφορούν την οργάνωση της σπουδαστικής ζωής, την έναρξη και λήξη του έτους κατάρτισης, τον τρόπο και τη διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών, τον τρόπο και τη διαδικασία των εξετάσεων, τον τρόπο βαθμολογίας, τα όρια των απουσιών, τους χορηγούμενους τίτλους, τα τηρούμενα έντυπα, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σπουδαστών και καταρτιζομένων των Σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού και ιδίως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πρακτικά ασκουμένων και των εργοδοτών, οι όροι απασχόλησης, η διαδικασία τοποθέτησής τους σε επιχειρήσεις, η διαδικασία εποπτείας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με την πρακτική άσκηση των σπουδαστών και καταρτιζομένων των Σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του νόμου 4186/2013 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τις διατάξεις της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.