Νόμος 4186/13 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίων Δ', Ε' και ΣΤ'


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

 

α) Καθορίζεται η διαδικασία, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο επιμέρους θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

 

β) Προστίθενται πιστοποιημένες ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται νέες Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης και να καταργούνται υφιστάμενες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

2. (πρώην 3) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των φορέων αυτών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, και ιδίως θέματα που αφορούν την οργάνωση της σπουδαστικής ζωής, την έναρξη και λήξη του έτους κατάρτισης, τον τρόπο και τη διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών, τον τρόπο και τη διαδικασία των εξετάσεων, τον τρόπο βαθμολογίας, τα όρια των απουσιών, τους χορηγούμενους τίτλους, τα τηρούμενα έντυπα, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σπουδαστών και καταρτιζομένων των Σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού και ιδίως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πρακτικά ασκουμένων και των εργοδοτών, οι όροι απασχόλησης, η διαδικασία τοποθέτησής τους σε επιχειρήσεις, η διαδικασία εποπτείας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με την πρακτική άσκηση των σπουδαστών και καταρτιζομένων των Σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Το εκπαιδευτικό και Διοικητικό προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετεί στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την ίδια σχέση εργασίας στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας που θα ιδρυθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού είναι ανά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 37/Α/1985), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τις διατάξεις της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 58 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

3. (πρώην 4) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), τα οποία υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Με τον ανωτέρω Κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, στις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά τους, στα προγράμματα εκπαίδευσης και στη διάρκειά τους, στη διοίκηση και στελέχωση, στη μοριοδότηση των εκπαιδευτών, στην αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση δομών, προγραμμάτων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους, στη διαδικασία και στον τρόπο εγγραφών και μετεγγραφών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στα υπηρεσιακά έντυπα και οποιαδήποτε λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα τα οποία αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 47 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

4. (πρώην 5) α) Στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο, μπορούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να ιδρύονται, καταργούνται και συγχωνεύονται δημόσιοι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του παρόντος νόμου, αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη διοίκηση, το προσωπικό και τη λειτουργία των φορέων αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών και την υλοποίηση της τάξης μαθητείας - πρακτικής άσκησης των ειδικοτήτων των φορέων αυτών.

 

β) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να δημιουργούνται νέες ειδικότητες για τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της αγροτικής οικονομίας, και τις προτάσεις των επιστημονικών φορέων, των επαγγελματικών φορέων, των επιμελητηρίων και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

γ) Μετά από εισήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, μπορεί να παρέχεται σε αυτόν, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον έχουν προβλεφθεί οι σχετικές δαπάνες στον εγκεκριμένο του προϋπολογισμό και ευρίσκονται εντός των ορίων του ΜΠΔΣ, έγκριση για να λάβει άδεια λειτουργίας φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη διοίκηση, το προσωπικό και τη λειτουργία, καθώς και την ένταξη των φορέων αυτών στην οργανική διάρθρωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών και την υλοποίηση της τάξης μαθητείας-πρακτικής άσκησης των ειδικοτήτων των φορέων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 44 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος κάλυψης δαπανών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δωρεάν μεταφορά των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, από την κατοικία τους στην έδρα της δομής στην οποία φοιτούν. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να καταβάλεται μηνιαία επιδότηση εισιτηρίου. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.